Symboly obce

Symboly obce Radošina boli schválené na dvanástom rokovaní obecného zastupiteľstva  dňa 16.6.2000, tak ako ich na prijatie odporučila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Symboly obce Radošina sú zapísané v Heraldickom registri pod signatúrou  R – 81/2000.

Erb obce Radošina vychádzajúci z historickej predlohy – podľa pečate z 15. storočia, má túto podobu: ,,v zelenom strieborný šikmý strapec, visiaci na zlatej stopke, vyrastajúcej zo zlatej priebežnej, nadol prehnutej vetvičky, vľavo prekrytej čepeľou veľkého strieborného obráteného vinárskeho noža na zlatej rukoväti. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického , či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa  vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí.
    
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej /1/9/, žltej /1/9/, zelenej /2/9/, bielej /1/9/, zelenej /2/9/, žltej /1/9/ a zelenej /1/9/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
    
Pečať obce Radošina je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RADOŠINA . Pečať má priemer 35 mm.
    
Zástava obce Radošina má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka , zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom ( ak ide o koruhvu).

Erb Radošina
Vlajka Radošina
Pečať Radošina
Top