Radošina - Starosta obce

Starosta obce

Postavenie starostu upravuje § 13 - 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Funkcie starostu:

Starosta obce Radošina

Ing. Bohuš Bartošek
Obecný úrad Radošina
Tel.: 038 53 99 104, 0911 662 645
E-mail: starosta@radosina.sk