Starosta obce

Postavenie starostu upravuje § 13 - 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Funkcie starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • podpisuje Všeobecne záväzné nariadenia obce
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva

Starosta obce Radošina

Ing. Bohuš Bartošek
Obecný úrad Radošina
Tel.: 038 53 99 104, 0911 662 645
E-mail: starosta@radosina.sk

Top