Radošina - Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo v Radošine je zložené z 9 poslancov.

Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov).