Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo v Radošine je zložené z 9 poslancov.

Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať  zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom obce a s  majetkom štátu,  ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony  týkajúce sa  tohto majetku  a kontrolovať  hospodárenie s ním,
 • schvaľovať  rozpočet  obce  a  jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho    čerpanie a  schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu    komunálnych dlhopisov,  schvaľovať zmluvu uzavretú  podľa § 20 ods. 1, rozhodovať  o prijatí úveru alebo  pôžičky, o prevzatí  dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľovať  územný  plán  obce  alebo  jeho  časti  a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a  zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,  
 • určovať  náležitosti  miestnej  dane  alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať  hlasovanie  obyvateľov  obce  o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody  o medzinárodnej spolupráci  a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určovať  organizáciu obecného  úradu a  určovať plat  starostu
 • zriaďovať,  zrušovať  a  kontrolovať  rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich   (riaditeľov),   zakladať    a   zrušovať   obchodné  spoločnosti a iné právnické  osoby a schvaľovať zástupcov obce  do ich  štatutárnych a kontrolných orgánov,  ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • zriaďovať  a  zrušovať  orgány  potrebné  na  samosprávu  obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné  vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb  obce, vlajku obce, pečať  obce, prípadne znelku obce.Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov).  

Top