Obecná rada

Postavenie Obecnej rady upravuje § 14 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení. Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo . Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.  Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva.  Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

Obecná rada v Radošine je trojčlenná jej členmi sú:

Mgr. Peter Čierňava - zástupca starostu

Peter Grznár

Róbert Štepka

 

 

Top