Hlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje §18 - § 18 g zák. č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo a je volený na šesť rokov.  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavným kontrolórom obce Radošina je

Ing. Zuzana Bednáriková
Radošina, Piešťanská 21
bednarikova@ekosur.sk

Top