Ukončeniu Roka viery v našej farnosti

 

V piatok 22. novembra 2013 dva dni pred ukončením Roka viery sa vo farskom kostole v Radošine po večernej svätej omši uskutočnila akadémia s cieľom zhrnúť podujatia farnosti v tomto roku a poďakovania sa Bohu zaň. Prvá časť akadémie sa začala spevom Nicejsko-Carihradského vyznania viery speváčkami chrámového zboru, pokračovala prednáškou približujúcou Rok viery v celkovom kontexte a potom konkrétne spomínaním veľkého množstva aktivít v našej farnosti a zakončená bola spevom mladých sprevádzaným hrou na keyborde. Druhá časť začala adoráciou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a modlitbami k nej, modlitbou litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a požehnaním so Sviatosťou.

            V sobotu 23.novembra vdp. Havran premietol v kostole prezentáciu približujúcu Rok viery od jeho vyhlásenia pápežom Benediktom XVI. V tejto prezentácii vyznelo okrem iného vydanie Katechizmu Katolíckej Cirkvi, ktorého dátum bol tiež rozhodujúci pri vyhlasovaní Roka viery, ako dokumentu mimoriadnej hodnoty, lebo komplexne zhŕňa závery 2. vatikánskeho koncilu do učenia Cirkvi, platného pre kresťanov súčasného sveta. Priblížil jeho štruktúru, ktorá sa venuje všetkým oblastiam života človeka. V prezentácii zaznelo veľa myšlienok povzbudzujúcich k vytrvalosti vo viere a potrebe oboznámiť sa s učením Cirkvi zhrnutom v Katechizme.

            V samotný deň oficiálneho ukončenia Roka viery na slávnosť Krista Kráľa 24. novembra, ktorý je zároveň koncom cezročného obdobia, bola svätá omša zameraná na vyzdvihnutie Krista ako večného Kráľa, v ktorom máme jedinú nádej. Slávnostná liturgia bola zakončená modlitbou zasvätenia sa Božskému Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a požehnaním s ňou.

 

Vianočný koncert 13. januára 2013 vo farnosti Radošina

 

Na sviatok Krstu Pána, kedy sa končí vianočné a začína cezročné obdobie, sa pri príležitosti Roka viery a Roka sv. Cyrila a Metoda konal vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Radošine 1. ročník Vianočného koncertu. Vystúpilo na ňom päť účinkujúcich v hudobnej oblasti – chrámové zbory z Radošiny a Bziniec spevom vianočných piesní za sprievodu hry na keybordoch, gitarista Martin Jantula, študent hry na gitare v Topoľčanoch so skladbami J. Sebastiana Bacha, spevák Marek Bednárik, študent druhého ročníka na UKF v Nitre v odbore hudobná výchova nádherným spevom vianočných kolied a Peškovci – päťčlenná folklórna skupina z Urminiec s terchovskou muzikou. Krásny mužský spev doprevádzali hrou na sláčikových nástrojoch. Koncert bol doplnený prednesom úvah Anselma Grüna a Pavla Straussa v podaní Viery Krškovej. Podujatie v duchu sviatku Krstu Pána s využitím náboženských úvah o tejto sviatosti a mnohými krásnymi myšlienkami uvádzala Hanka Gorylová. Početné publikum – asi dvesto prítomných, prejavilo svoje sympatie a ohodnotenie výkonov vrelým potleskom. Na záver vyzdvihol bohatstvo talentov účinkujúcich vdp. Ľubomír Havran, poďakoval Pánu Bohu za to, že sa vďaka nim môžeme takto potešiť a všetkým prítomným udelil slávnostné požehnanie. Pre účinkujúcich pripravilo niekoľko dobrovoľníčok malé agapé v sakristii kostola. 

 

Privítanie relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

 

V utorok 27. novembra 2012 vo večerných hodinách  privítali veriaci z Radošiny a bližšieho a vzdialenejšieho okolia relikviu na území farnosti Najsvätejšej Trojice v Radošine. Farský kostol i jeho okolie bolo na túto slávnosť starostlivo a s úctou pripravené, kostol ozdobený kvetinovou výzdobou, obrazmi, úryvkami z Proglasu a výzdobou z medovníkov. Relikviár niesli cez ulicu vedúcu ku kostolu štyria poľovníci v uniformách v sprievode tvorenom nielen otcom biskupom Viliamom Judákom, jeho spolupracovníkmi, miništrantmi a všetkými kňazmi dekanátu, ale aj veľkým množstvom veriacich a detí, ktorých do svojho priestoru kostol nemohol pojať. Cesta bola lemovaná svetlami, vedľa relikviára po každej strane šlo päť detí s lampášikmi, za nimi desaťčlenná krojovaná skupina, ktorá potom slávnostne odovzdávala obetné dary cez svätú omšu. Svätú omšu celebroval Mons. Viliam Judák a koncelebrovali všetci prítomní kňazi. Slávnosť bola oživená veľmi pekným spevom miestnych chrámových speváčok a doplnená spevom staroslovienskeho Otčenáša. Po svätej omši zostal kostol otvorený na súkromné uctievanie relikvie a od 20,30 hod. spoločnými modlitbami posv. ruženca, litániami ku cti sv. Cyrila a Metoda, modlitbou k našej patrónke a modlitbou breviára. Uctievanie pokračovalo v nasledujúce dni vždy od 8. hod. ráno súkromne i spoločne v stanovené hodiny. Spoločné modlitby sa konali o 8. hod. ráno, o 12. hod na obed, o 15. hod. a o 17. hod. O 18. hod. bola každý deň svätá omša a po nej znova modlitbové uctievanie so zamysleniami, litániami, premietaním filmov...

 

Návšteva nitrianskeho otca biskupa Viliama Judáka

 

Mons. Viliam Judák navštívil našu farnosť ako sídlo Radošinského dekanátu pri príležitosti privítania relikvie sv. Cyrila 27. novembra. O 15. hod. vykonal vizitáciu, po nej sa stretol s farskou radou, o 17. hod. v kostole s veriacimi a na záver slúžil sv. omšu ku cti solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda o 18. hod.

 

Púť do Zalaváru – Blatnohradu

 

Dňa 6. októbra 2012 v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda usporiadala Nitrianska diecéza púť do bývalého Blatnohradu. V čase Veľkomoravskej ríše tu sídlil slovenský knieža Koceľ, syn v Nitre sídliaceho kniežaťa Pribinu. Knieža Koceľ bol veľkým podporovateľom slovanskej misie a podporoval slovom i skutkom pôsobenie sv. Konštantína a Metoda na slovanských územiach. Svätí bratia sa uňho zastavili spolu so svojou družinou na prvej ceste do Ríma a na spiatočnej ceste už Metod sám, keďže jeho brat v Ríme zomrel. Skupina putujúcich so svätým Metodom nebola malá, mal už asi dvesto spoločníkov, mnohých vysvätených na rôzne stupne kňazstva. U kniežaťa Koceľa sa zdržali dlhší čas a boli tam vrelo vítanými hosťami.

            Po zániku Veľkomoravskej ríše územie obsadili Maďari, preto má dnes toto miesto názov Zalavár. Svätú omšu pre slovenských pútnikov, ktorí prišli na ôsmich autobusoch, odslúžil Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup, v hradbách chrámu z čias Veľkej Moravy, v tom čase zasvätenom sv. Hadriánovi. V homílii sa venoval histórii miesta a misie, ale i výzve nezabudnúť na dedičstvo našich otcov, teda vieru, vďaka ktorej maličký slovenský národ prežil. Na púti bol prítomný aj predseda Matice slovenskej a po skončení svätej omše položili vence na miesto, kde pôvodne stál slovenský pomník, ale „záhadne“, tak sa vyjadril p. Tkáč, zmizol. Oznámil, že čoskoro tam bude osadený nový pomník.

            Jeden autobus pútnikov bol aj z našej farnosti, bolo nás tridsaťosem. Do svätej omše sme sa zapojili nielen tromi miništrantmi, ale aj prípravou a nesením vecných obetných darov.

Otec biskup mal z nich očividne radosť.

 Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Benediktínskom opátstve v Tihány na brehu Balatonu. Prezreli sme si nádherný chrám a múzeum.

Na púti sa vytvorila krásna komorná atmosféra prežiarená pocitom spolupatričnosti a zážitkom spoločenstva. Byť vnútri chrámu a pritom mať nad sebou Boží chrám prírody,

ako aj vedomie i pocit neviditeľnej prítomnosti už oslávených slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda – to bol silný duchovný zážitok. Pocítili sme, že nás Boh i naďalej miluje svojou nadpozemskou láskou, keď vnukol otcovi biskupovi myšlienku usporiadať púť práve na toto miesto.

            Pre tých, ktorí nemohli ísť, sú vo fotogalérii pripravené viaceré zábery.

 

Tretia akadémia k Roku sv. Cyrila a Metoda

 

Dňa 28. septembra sa po sv. omši konala tretia z pravidelných mesačných akadémií k Roku sv. Cyrila a Metoda s programom:

 

-          Zvučka a logo Roka

-          Modlitba

-          Prednáška na tému: Svätý Metod a spoločníci

-          Litánie k slovenským a slovanským svätým a blahoslaveným

-          Modlitba bolestného ruženca

-          Anjel Pána

-          Požehnanie

Akadémiu viedol vdp. dekan, počas prednášky premietal obrázky svätých solúnskych bratov

a na záver požehnal prítomných. Tentoraz ich bolo iba devätnásť, z toho šesť detí.

 

Druhá akadémia k Roku sv. Cyrila a Metoda

 

Mesačné akadémie v Roku sv. Cyrila a Metoda pokračovali druhou dňa 15. augusta 2012 po večernej sv. omši zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Program: - Modlitba

-          Úvodné slovo – vdp. Havran

-          Zvučka a logo roka – na plátne

-          Prednáška Svätý Konštantín – osobnosť, písmo, položenie základov viery a kultúry (ukážka hlaholiky, počúvanie staroslovienčiny)

-          Spev staroslovenského Otčenáša- spevácky zbor chrámový a Radošania

-          Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi

-          Slávnostné požehnanie

Prítomných bolo asi 100 veriacich.

 

Letná púť koledníkov Dobrej noviny – Nitra 24.7.2012

 

Pravidelná letná púť koledníkov Dobrej noviny sa tento rok uskutočnila 24.7.2012. Cieľom púte bola Nitra. V Roku sv. Cyrila a Metoda práve toto mesto svedčí o pôsobení solúnskych bratov na území Veľkej Moravy, ktorej súčasťou a stredom bolo práve Slovensko. Program bol mimoriadne bohatý. Vdp. Ľ. Havran zabezpečil prijatie u otca biskupa Viliama Judáka, návštevu diecézneho múzea, prehliadku katedrály sv. Emeráma s odborným sprievodcom, odslúžil svätú omšu v chráme Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii. Ďalej to bola návšteva misijného múzea v Misijnom dome Matky Božej, v ktorom majú svoje sídlo verbisti, film o pôsobení misionára Martina Cingela v Keni – v krajine, ktorá je jednou z tých, pre ktorú aj finančnou pomocou prispievajú svojím koledovaním naši malí misionári, modlitba krížovej cesty na Kalvárii a výhľad z jej vrcholu na Nitru a na spiatočnej ceste návšteva kostolíka v Dražovciach, ktorý tiež úzko súvisí s Veľkomoravskou ríšou. Zážitok to bol hlboký a jednotlivé navštívené miesta si možno pripomenúť vo fotogalérii.

 

Akadémia k Roku sv. Cyrila a Metoda

V piatok 13. júla 2012 sa konalo po svätej omši prvé z plánovaných mesačných stretnutí v Roku sv. Cyrila a Metoda. Veriaci zostali po sv. omši v kostole, aby venovali asi polhodinku spomienke na počiatky viery na našom území. Program stretnutia bol nasledovný:

-          Spoločná modlitba Zdravas Mária.

-          Prezentácia symbolu roka a zvučky na plátne

-          Krátky filmový komiks z vydavateľstva Don Bosco o živote svätcov a ich pôsobení na Veľkej Morave

-          Prednáška Odkaz sv. Cyrila a Metoda – význam ich pôsobenia u nás

-          Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

-          Spev piesne Ahľa, skvie sa ....

-          Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi

-          Záverečné slávnostné požehnanie

Stretnutie viedol vdp. Ľ. Havran, zúčastnilo sa na ňom približne 60 veriacich.

 

Rok sv. Cyrila a Metoda

Vo štvrtok 5. júla sa vybrala skupina pútnikov pod vedením vdp. Havrana, všetkým známeho vytrvalého bicyklistu, na púť do Nitry na otvorenie Roka sv. Cyrila a Metoda práve na bicykloch. Okrem nich sa mnohí zúčastnili na tejto hlavnej púti buď bežnou dopravou autobusom alebo na vlastnom aute. Napriek tropickej horúčave bolo účastníkov niekoľko tisíc, osobná účasť sa nedá nahradiť. Otvorenie svojou prítomnosťou poctili viaceré významné cirkevné osobnosti z domova i zo zahraničia a vedúci politickí  predstavitelia nášho štátu. Viaceré podujatia z príležitosti pre nás tak významného roka sa uskutočnia i v našej farnosti.

 

 

Kino pod holým nebom

30. júna 2012 sa začala prvá z doteraz nebývalých aktivít – premietanie filmov s náboženskou tematikou po zotmení vonku – na stene budovy fary od Klubu dôchodcov a CSP, tzv. „zeleného domu“. Ozvučenie zapožičané od divadla Hlavina, teplé počasie a výber veľmi kvalitne spracovaného dokumentárneho filmu o blahoslavenom Jánovi Pavlovi II. sa stretli s kladným ohlasom, dokonca osobitá atmosféra, ktorú vytvára živá príroda okolo, navodila chuť zopakovať si zážitok a stretnúť sa po sobotách pri premietaní aj v ďalších týždňoch.

Vidieť kvalitný kresťanský film nie je bežné, zakúpenie DVD jednotlivcami je často aj z finančných dôvodov pre mnohých nedostupné, a pritom i v tomto ohľade začína svitať na lepšie časy.  Prestávame byť závislí od často brakovej ponuky televízie i od riedko vydávaných menej kvalitne a nasladlo spracovaných náboženských filmov a začínajú sa objavovať hotové skvosty, ktoré škoda nevidieť.

 

Stretnutie detí a rodín vo farskej záhrade

 

Po úspešnej Noci kostolov sa jej organizátorky po prieskume medzi veriacimi a po dohode s duchovným otcom farnosti rozhodli usporiadať ďalšie stretnutie veriacich. Tentoraz sa mali stretnúť v sobotu 23. júna 2012 podvečer od 17. hod. až do „nájdenia svätojánskych mušiek,“ ako ohlásil dĺžku trvania akcie pán dekan, deti v sprievode rodičov a prípadne i iných záujemcov. Miesto podujatia pre mnohých znelo trochu tajomne, lebo ním mala byť farská záhrada. Toto miesto si niektorí pamätali ako miesto, kde ako deti chodievali v minulosti hrať futbal. Pre súčasnú mládež a možno aj mnohých dospelých to však bolo niečo nové. Miesto sa nachádza za radom domov stojacich za farou. Viac rokov nebolo používané, preto bolo až mimoriadne zanedbané. Jeho úprava si vyžiadala i stroje na odstránenie hustého porastu a prácu mnohých dobrovoľníkov. O to väčšie bolo prekvapenie z miesta mimo akejkoľvek premávky a kusu rovnej plochy vhodnej na hru futbalu. Prítomní sedeli okolo vatry zapálenej slnkom pomocou zväčšovacieho skla – ako na olympiáde – a opekali špekáčiky, slaninu, chlebík, potom vymenili slanú chuť špekáčikov za sladkú chuť prinesených koláčikov a táto výmena chutí sa vystriedala viackrát. Chlapci hrali futbal zo všetkých síl a voda sa míňala v obrovských množstvách; dievčatá sa hrali rôzne hry s animátorkami. Akcia trvala až kým naozaj nebolo vidno svätojánske mušky a zároveň sa tí, čo vydržali do konca, dohodli s p. dekanom na ďalších stretnutiach podobného charakteru i katechetických stretnutiach v Roku svätých Cyrila a Metoda. 

 

Top