Stretká detí a koledovanie Dobrá novina 2015

 

Od októbra 2015 sa deti opäť začali stretávať na stretkách v obnovených priestoroch bývalého Centra sv. Pavla, dnes Komunitného centra. Vedúcimi stretiek sa stali Barbora Petrášová a Tomáš Vatrska. Dvadsať detí a dvaja ich vedúci sa prihlásili za členov eRka a tým získali pre farnosť možnosť aktívnej účasti na živote tejto celoslovenskej kresťanskej organizácie detí. Otvorila sa tým pre ne možnosť využiť ponuky letných táborov, akcie Vypni telku, zapni seba a ostatných podujatí organizovaných pre deti na Slovensku. Po desiatykrát pripravili koledovanie Dobrá novina. Na stretkách sa s vedúcimi oboznámili s témou ročníka Voda je život, podľa metodických materiálov k ročníku urobili pokus čistenia vody a pohovorili si o problémoch s pitnou vodou v krajinách Afriky, ktorým zbierka Dobrá novina pomáha. 45 detí a ich vedúcich sa 13. decembra zúčastnilo na vysielacej svätej omši v Nitre, ktorou ich generálny vikár Peter Brodek vyslal roznášať radostnú zvesť o narodení Ježiša. Z 83 prihlásených detí utvorili potom v Radošine 5 skupiniek, v Behynciach 3 a v Bzinciach jednu. S nacvičeným programom 25. decembra  navštívili spolu 149 rodín. Pri návšteve požehnávali domy a kriedou posvätenou na vysielacej svätej omši napísali rodinám písmená požehnania na veraje dverí.

V rodinách ich prijali s potešením a obdarovali ich nielen finančným príspevkom pre Afriku, ale aj veľkým množstvom sladkostí a ovocia, ktorých časť je rozdelená na rovnaké balíčky pre všetkých koledníkov a časť slúži ako pohostenie pri farskom stretnutí koledníkov, na ktorom vyhodnotia tohtoročné koledovanie.

Koniec školského roka

pripadol v tomto roku na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna. Večer, v čase, keď sa slúžieva sv. omša, sa žiaci, niektorí učitelia a zamestnanci školy zišli, aby sa poďakovali za dobrodenia, ktorými Pán všetkých počas roka sprevádzal a obdarovával. Ako obetný dar okrem iného priniesli deti i svoje poďakovania napísané na výzvu p. dekana na papieri. Obetné dary potom v slávnostnom sprievode niesli pred oltár. V priebehu rozdávania svätého prijímania ďakovali deti okrem nadobudnutých vedomostí tým, ktorí sa o ne zaslúžili – poďakovali pedagógom, rodičom a p. dekanovi. K slávnostnej atmosfére prispeli spevom piesní.

 

Vypni telku, zapni seba

 

V týždni od 28.5.do 2.6. 2012 sa deti farnosti zapojili do kampane eRka Vypni telku, zapni seba. V popoludňajších hodinách sa stretávali v Centre sv. Pavla, hrali sa v znamení tohtoročného hesla Obujme sa do života a pohybom vonku nahradili tak pasívne trávenie voľného času fyzickými aktivitami. Najviac navštívenou akciou bola spoločná opekačka.

 

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

neodmysliteľne patrí k akciám, na ktorých sa koledníci Dobrej noviny pravidelne zúčastňujú. 12. mája v sprievode vdp. Ľ. Havrana a niekoľkých dospelých zišli s ďalšími tromi tisíckami detí zo západného a stredného Slovenska. Na púť zavítal vzácny hosť – otec biskup z Kene a prihovoril sa deťom. S mnohými si počas prechádzania pomedzi ne podal ruku. Naše deti v baziloke Narodenia Panny Márie adorovali pred vyloženou sviatosťou Oltárnou, prezreli si znova našu slovenskú raritu – najväčší vyrezávaný betlehem na svete a informácia, že polovica z tristo postáv sa pohybuje, ich div nepodnietila k tomu, aby ich začali počítať.

Poznali takmer všetky významné miesta Slovenska, ktoré sú súčasťou betlhema.

Nasledujúcu katechézu v skupinkách viedli s deťmi animátori a animátorky, ktoré sa už doma na to pripravili. Po nej absolvovali krížovú cestu na miestnej kalvárii. Vyvrcholením bola ako vždy svätá omša s otcom biskupom Galisom. Tentoraz pršalo tak, že sa musela konať v bazilike, takže nie každý sa na ňu dostal. My sme mali to šťastie a púť sme absolvovali celú. Vďaka Pánu Bohu.

 

Dekanátny ples koledníkov Dobrej noviny 11.2.2012 v KD v Radošine

Stretnutie koledníkov radošinského dekanátu sa konalo 11. februára v kultúrnom dome v Radošine. Zúčastnili sa na ňom skupinky z farností Ardanovce, Nitrianska Blatnica, Horné Obdokovce, Veľké Ripňany a Radošina. Ich počet dosiahol tento rok 114, sprevádzalo ich 5 dospelých. Program sa začal o 10,30 h vo farskom kostole svätou omšou. Na nej celebrujúci p. dekan Ľ. Havran hovoril s deťmi o lurdských zjaveniach, ktorých výročie sme si práve v tento deň pripomínali a o sv. Bernadete. Deti sa aktívne zapájali do sv. omše spevom speváckeho zboru, čítaním lekcie, žalmu, prosieb a nesením obetných darov. Po sv. omši sa presunuli do kultúrneho domu, kde bolo pre ne pripravené pohostenie a veselý program – predstavenie sa farností pripraveným kultúrnym vystúpením, súťaže, eRko-tance, ukazovačky a tanec podľa reprodukovanej hudby. Plesovú atmosféru vytvorila vhodná výzdoba, DJ, veselú náplň stretnutia moderovala animátorka a členka eRka Danka Neumannová. /Fotografie z plesu si môžete pozrieť vo fotogalérii/

 

Top