2016

Relikvie sv. Terézie v Radošine

 

Predposlednú noc svojho putovania po Slovensku z 22. na 23. januára 2016 strávili relikvie sv. Terézie z Lisieux u nás v Radošine. Stalo sa tak na podnet moderátora Komunity Kráľovnej pokoja P. Branka Tupého. Komunita sídli v Biskupskom kaštieli v Radošine a má sv. Teréziu za jednu zo svojich troch patrónov. 22.1. o 20. hod. prišli relikvie so sprievodom z Trenčína, aby strávili noc v kaplnke kaštieľa. Po slávnostnom privítaní tam nasledovala prednáška o živote svätice a po nej celonočná adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou s možnosťou individuálne si uctiť relikvie počas celej noci. Stovky veriacich z farnosti, dekanátu i širšieho okolia ju v noci navštívili a ostatky si uctili. Ráno 23. januára o 7.30 boli relikvie v sprievode presunuté do blízkeho farského kostola Najsvätejšej Trojice, kde o 8. hod. bola svätá omša. Celebroval ju nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák, prítomných bolo osem kňazov, sestry KKP a jej členovia, sr. Hermana Matláková a asi 400 veriacich. Relikviár posypaný lupienkami ruží bol umiestnený pred obetným stolom a vedľa stála socha sv. Terézie, ktorá je súčasťou kostola. Otec biskup v homílii vyzdvihol vzor sv. Terézie pre nás, v krátkosti priblížil jej život a vyzval prítomných upriamovať svoju pozornosť na to, čo je dôležité, nenechať sa ovplyvňovať nepodstatnými informáciami bulvárnej tlače o ľuďoch, ktorí nemôžu byť naším vzorom. Vyzdvihol význam nasmerovania každého nášho dňa už od rána, uvedomiť si, načo som tu a takto každý deň plniť úlohu konať dobro. Tak, ako to robila i sv. Terézia, lebo aj naším povolaním je láska.

Po svätej omši sa konala rozlúčka s relikviami a o 9.30 pokračovali na púti Slovenskom do Trnavy. Veriaci si pred kostolom mohli na pamiatku zakúpiť obraz sv. Terézie.

O návšteve relikvií v radošinskom kostole Najsvätejšej Trojice ako druhom mieste farnosti a svätej omši v ňom sa na žiadosť vdp. Havrana rozhodlo pár dní pred ich príchodom. O to spontánnejšia bola príprava na ich prijatie. Návštevu relikvií sv. Terézie v Radošine bude pripomínať aj zhotovenie pamätnej poštovej pečiatky Slovenskou poštou. 22. januára ňou bola opečiatkovaná všetka pošta odchádzajúca z Radošiny a niekoľko ďalších dní bolo možné získať jej odtlačok všetkým záujemcom.

Ďakujeme Ti, sv. Terézia, že si si vybrala aj náš kostol, aby si v ňom pobudla na svojej misijnej ceste Slovenskom.

 

Rok 2015

 

Vianoce

Od 9. decembra mali možnosť veriaci opäť zažiť neopakovateľnú atmosféru rorátov, slúžených pri živom osvetlení. Účasť na nich, vrátane detí, vysoko prekonávala bežnú účasť na všednodenných svätých omšiach.

Pred sviatkami boli vedľa oltára nainštalované krásne stromčeky od bohuznámeho darcu, na ich zdobení sa zúčastnilo okrem dospelých nezvyčajne veľa detí. Pod bohatú účasť na všetkých vianočných sláveniach sa podpísalo pôsobenie ľudových misií.

Na Božie narodenie sa po desiatykrát uskutočnilo koledovanie Dobrá novina. Koledníci sa naň pripravovali od konca októbra, 13. decembra boli na vysielacej svätej omši v Nitre. 83 koledníkov rozdelených do deviatich skupiniek vo všetkých obciach farnosti prijalo 149 rodín.

Na sviatok Svätej rodiny bola v kostole pri jasličkách každoročná jasličková slávnosť. Jej program sa skladal zo scénky, básní a piesní.

 

Sväté omše za jubilantov

V tradícii slúženia ďakovných svätých omší za jubilujúcich  50, 60, 70 a 80-ročných jubilantov sa pokračovalo aj v tomto roku. 27. júna za sedemdesiatnikov, 4. júla za osemdesiatnikov, v druhom polroku to boli 26. septembra šesťdesiatnici a 17. októbra päťdesiatnici. Po svätej omši sa jubilanti stretli na spoločnom posedení a uskutočnili tak stretávku rovesníkov, niektorí sa stretli po mnohých rokoch.

 

Ľudové misie v našej farnosti

Po desiatich rokoch sa v našej farnosti v týždni od 8. do 15. novembra konali ĽUDOVÉ MISIE.

Robili ich bratia kapucíni z františkánskej rodiny v Bratislave – Rači. Na prijatie misionárov sa farnosť pripravovala niekoľko mesiacov dopredu, a to návrhom loga misií, zostavením programu, zostavením a vytlačením letákov s ich programom pre každú rodinu farnosti, prípravou misijného kríža a osadením novej pamätnej tabuľky s dátumom ich konania, prípravou a vytlačením pamätných obrázkov pre účastníkov misií , prípravou nástenky pri kostole a intenzívnymi modlitbami za ich zdarný priebeh.

Farnosť navštívili štyria pátri – P. Félix, P. Ondrej, P. František a P. Jozef, bratia Marián a Peter a sestra Agnieszka. Počas ôsmich dní hlásali Evanjelium o láske Boha, hriechu, spáse v Ježišovi Kristovi, význame viery a obrátenia, jedinom Pánovi Ježišovi, Duchu Svätom, o cirkvi ako spoločenstve a potrebe premeny života v zhode s vierou. Misijné kázne veľmi konkrétne – a vtipne - poukazovali na rôzne problémy, s ktorými sa veriaci v živote stretávajú a mnohými radami podloženými príkladmi zo života poskytli návod na radostné prežívanie viery.

Súčasťou misií bolo pomazanie chorých, obnovenie manželských sľubov, obnovenie krstných sľubov, adorácia, náuka pre ženy a pre mužov, stretnutie s deťmi do 12 rokov a mládeže od 12 rokov. Po každej večernej sv. omši spievali a tancovali s deťmi ukazovačky, účasť detí na liturgii sa stále zvyšovala. Po celý čas pátri poskytovali možnosť prijatia sviatosti zmierenia a navštívili chorých vo farnosti.

V predvečer ukončenia s veľkým úspechom vystúpila pre verejnosť kapucínska hudobná skupina Kapucíni&Stanley v miestnom kultúrnom dome, naplnenom do posledného miesta. V posledný deň misionári požehnali misijný kríž, na ktorom pribudla tabuľka s dátumom začiatku a konca ľudových misií a prísľubom duchovnej obnovy o rok. Veriacim neprekážal ani dážď a chladné počasie, naopak bolo cítiť nadšenie z tohto mimoriadneho týždňa.

Všetky prednášky navštevovali početní domáci veriaci a veľa hostí z okolia, napríklad z Bojnej, Nitrianskej Blatnice, Šalgoviec, Ardanoviec, Horných Obdokoviec, Piešťan,...

Radostný spôsob vedenia misií sa stretol s veľmi dobrou odozvou a ako to pátri misionári povedali a ako to chceli – „podpálili“ a oživili ospalú vieru farníkov. Ďakujeme, kiež  ich Pán bohato odmení!

 

Poďakovanie za úrodu a výročie posviacky kostola

 

Po jedenásty raz sa v kostole uskutočnila výstava Poďakovanie za úrodu vytvorená z plodov zeme, ktorá sa koná v čase výročia posvätenia farského chrámu. V tomto roku sa výročie slávilo v nedeľu po sviatku Povýšenia Svätého kríža 20. septembra. V piatok 18. 9. sa zišlo 26 dobrovoľníkov vrátane správcu farnosti dp. Havrana, aby kostol vyzdobili. Z prineseného materiálu, ktorý darovali farníci, na mieste aranžovali plody do nádherných obrazcov a sestry Anna Grácová a Eva Michalatová nainštalovali obrazy vopred zhotovené z rôznych semien. Diela aranžérok dosiahli za roky tvorenia výstavy vysokú umeleckú úroveň a chodia ju obdivovať návštevníci zo širokého okolia. Nešetrili slovami chvály a obdivovali nápaditosť tvorkýň. Počas ďalších desať dní bola výstava sprístupnená záujemcom. Hodovú svätú omšu okrem toho skrášlil svojím vystúpením zbor dona Bosca z farnosti sv. Cyrila a Metoda z Piešťan a krojovaný sprievod s obetnými darmi.

 

Poľovnícke slávnosti a svätohubertská svätá omša

 V hodovú sobotu sa piaty raz začali slávením svätej omše v prírodnom amfiteátri v miestnom kameňolome poľovnícke slávnosti. Hlavným celebrantom tejto sv. omše bol hosť z Trenčína, plk. Juraj Sitáš, ktorý ju prišiel slúžiť na pozvanie správcu farnosti vdp. Havrana. Pred svätou omšou zaznelo poľovnícke halali, poľovnícke prostredie dotváral ulovený jeleň a obetné dary skladajúce sa z ulovenej drobnej zveri. Celebrant v homílii vyzval prítomných k úcte k prírode a jej ochrane. Po svätej omši do večerných hodín si návštevníci slávností mohli v prestávkach pozrieť výstavu z plodov zeme v kostole.

 

 

Vianoce 2013 – do 1. januára 2014

 

Od 10. decembra 2013 boli vo farnosti adventné rorátne sväté omše. Ako každý rok, aj teraz boli bohato navštevované deťmi i dospelými.

  Deväť dní pred slávnosťou Narodenia Pána sa veriaci modlili predvianočný deviatnik.

  Po posledných rorátoch 23. decembra sa o deviatej hodine dopoludnia zišli početní veriaci, aby vyzdobili kostol pred vianočnými sviatkami. Osadili darované stromčeky, jasličky, vetvičkami ozdobili krížové cesty a lampy vzadu v kostole i chodbičke, pred kostolom vsadili krásny stromček s osvetlením. Na hlavnom oltári, obetnom stole a bočných oltárikoch boli bohaté ikebany – dielo I. Chochulovej.

  Vigíliu Narodenia Pána slúžil p. dekan Havran tento rok o 22,30 hod., aby sa na nej mohli zúčastniť aj deti. Stalo sa, na vigíliu prišlo naozaj veľa detí, ale aj dospelých, kostol bol celkom naplnený. Svätá omša bola veľmi pôsobivá nielen svojou štruktúrou, ale aj vrúcnosťou jej slúženia, ktorá stiahla všetkých. Po sv. omši veriaci dlho v družnej debate a želaní si milostiplných Vianoc postávali pred kostolom.

  Vrcholom slávenia bol 25. december, slávnosť Narodenia Pána.

  V ten istý deň popoludní roznášali koledníci Dobrej noviny radostnú zvesť o narodení dieťaťa Ježiša spojenú so zbierkou na pomoc chudobným africkým krajinám. Koledovali v ôsmich skupinkách nielen v Radošine, ale aj vo filiálkach Behynce a Bzince.

  Druhý sviatok vianočný bola svätá omša v Bzinciach oživená návštevou Paškovcov s terchovskou muzikou. Milým prekvapením bola ich ochotná návšteva na pozvanie p. dekana Havrana vo farskom kostole v Radošine. Po skončení sv. omše zahrali ešte zopár piesní pre záujemcov pred kostolom.

   Úplne mimoriadnu – slávnostnú a neobyčajnú atmosféru lásky zažili veriaci na svätej omši na sviatok Svätej rodiny 29. decembra. Cítili sme, že Svätá rodina bola medzi nami  a prežiarila celý kostol. V popoludňajších hodinách po pobožnosti bola veľmi vydarená jasličková slávnosť. Vďaka iniciatívnemu prístupu rodičov v príprave detí videli početní prítomní naozaj  pôsobivý program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  V predposledný deň roka zriadila po všetkých stránkach aktívna veriaca Hanka Gorylová facebookovú stránku farnosti, aby sa deti mohli tešiť z fotografií zo svojej účasti na živote viery vo farnosti a dospelí sa tam dozvedia, aké budú najbližšie akcie.

  V posledný deň roka bola ďakovná svätá omša so štatistickými údajmi o pohybe vo farnosti, čítaním pastoračného listu k začiatku Roka Sedembolesnej Panny Márie a na záver ďakovnou pobožnosťou za prijaté dobrá v minulom roku.

   1. januára sme oslávili Pannu Máriu Bohorodičku, ktorú si v celom roku 2014 budeme uctievať aj ako našu patrónku s prívlastkom Sedembolestná Panna Mária.

 

 

Vysielacia sv. omša v Nitre

 

15. decembra 2013 bolo 43 koledníkov a sprevádzajúcich dospelých osôb na vysielacej svätej omši pred koledovaním v Dobrej novine. Sv. omšu celebroval generálny vikár Mons. Peter Brodek.

Svätá omša za RND

 

Od 6. do 8. decembra na domácej pôde už tradične účinkovalo Radošinské naivné divadlo.

V nedeľu 8. decembra pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku celebroval vo farskom kostole v Radošine svätú omšu za živých i zosnulých členov RND nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na svätej omši sa podieľali jeho členovia čítaním lekcií, spevom a nesením obetných darov. Otec biskup v závere zablahoželal RND a osobitne jeho zakladateľovi a tvorcovi všetkých hier, ktoré toto divadlo hrá - Stanislavovi Štepkovi - k významnému výročiu a ocenil skutočnosť, že po celú dobu dokázal svojimi hrami humorne a satiricky upozorňovať na morálne, politické a názorové problémy spoločnosti, a tak prebúdzať svedomie ľudí. Stanislav Štepka zase poďakoval za uznanie, ktorého sa týmto spôsobom humoru dostalo od vysokého cirkevného predstaviteľa. Záver svätej omše takto prešiel do neformálnej a veľmi priateľskej atmosféry a zanechalo v prítomných hlboký dojem.  

 

Dobrovoľník o Afrike

 

Na prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2013 navštívil našu farnosť dobrovoľník Dobrej noviny z Trnavy, František Malovec. Tri mesiace od pol júna do pol septembra strávil v Afrike, konkrétne v Keni, kam putuje finančný výnos vianočného koledovania vo farnostiach Slovenska, teda i našich. Podelil sa s nami o svoje dojmy z tejto chudobnej africkej krajiny slovom i obrazom, keďže si pripravil prezentáciu a doniesol ukázať niekoľko predmetov, ktoré sa v Keni používajú. Staral sa o chlapcov z ulice, pre ktorých bolo aj s naším prispením vybudované centrum v blízkosti hlavného mesta Nairobi.

Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli, že africké deti nesmierne obdivujú naše deti, ktoré sú ochotné obetovať čas, niekedy vo veľmi nepriaznivom počasí, aby im pomohli sa vzdelávať. Bez tohto centra by zostali na ulici bez možnosti chodiť do školy.  Pre nás nepredstaviteľné podmienky biedneho ubytovania so stravou každý deň rovnakou im neuberá chuť učiť sa. Každý deň sa znova tešia, znova sa s vervou vrhajú do učenia, hoci sa medzitým musí každý o seba postarať sám po každej stránke – udržiavania si školských uniforiem v čistote, o neustále usporadúvanie svojho „majetku“ v plechovej debničke a učenie sa bez možnosti sedenia za vlastným stolom. František povedal, že túži znova navštíviť túto krajinu, kde najdôležitejším majetkom je život, preto sa z neho vedia čisto a bez rušenia civilizačných vymožeností nefalšovane tešiť a fotografie boli plné vyše stovky usmiatych detí. Po anglicky i po slovensky sa jednotlivo i spoločne poďakovali slovami „Ďakujeme, Slovensko!“ Zo skromného, ale zasväteného rozprávania sme nadobudli pocit, že naša pomoc je konkrétna, dobre zabezpečená a naozaj adresná. Prezentácia dobrovoľníka, ktorý africké podmienky zažil na vlastnej koži dostalo naše koledovanie nový zmysel. Ďakujeme.

 

Svätá omša za študentov

 

V nedeľu 17. novembra 2013 bola vo farskom kostole druhýkrát svätá omša za študentov. Študenti sa do nej zapájali čítaním po sv. čítaní, prosieb a nesením obetných darov. V homílii vychádzajúc zo všetkých čítaní vdp. Havran vyzval študentov, aby si za prioritu svojho života, na ktorý sa teraz iba pripravujú, nezvolili peniaze, úspech, materiálne dobrá. Na príklade predpovede Pána Ježiša, že aj z tej najkrajšej stavby, akou v jeho čase bol jeruzalemský chrám, môže zostať iba hŕba kamenia, lebo to všetko je len dočasné. Jedinou nezničiteľnou hodnotou je Boh. Na príklade slov sv. Pavla z listu Solúnčanom poukázal na potrebu zodpovednej práce. V týchto hodnotách sa treba cvičiť a brať si za príklad tých, ktorí tak žijú.

 

Pobožnosť na cintoríne

 

Na sviatok Všetkých svätých sa na cintoríne sa konala pobožnosť za duše zosnulých. Spevácky zbor dopĺňal pobožnosť spevom, samotná pobožnosť obsahovala čítania zo Svätého písma, litánie ku všetkým svätým a prosby za zomrelých. Miestom pobožnosti je každý rok svätý kríž, pri ktorom si veriaci spomínajú na všetkých zosnulých. Zážitok z krásnej pobožnosti, na ktorej sa zídu všetci prítomní nachádzajúci sa v tom čase pri hroboch svojich príbuzných a priateľov, bola vedená p. dekanom s asistenciou. Bola ozvučená, takže si z nej každý odniesol kúsok sviatočnej atmosféry a slová i spev dali návšteve cintorína podnet k hlbšiemu prežívaniu a zamysleniu sa nad zmyslom života.

 

Úprava okolia kostola

 

V sobotu 26. októbra 2013 sa členovia miestneho PZ Havran zúčastnili na veľkej brigáde okolo kostola. Do dvadsať mužov odstránilo starú hrdzavú a silne poškodenú ohradu a vypílilo stromy okolo Lurdskej jaskynky. Stromy aj spracovali, aby bolo možné ich odviezť a do zberu odviezli starú kovovú ohradu. Je to začiatok veľkej úpravy okolia kostola. 

 

Rekolekcie v Radošine

 

Stretnutie kňazov dekanátu Radošina sa 10. októbra 2013 konalo vo farskom kostole sídla jeho dekana. Tentoraz mu predchádzala polhodinová adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Svätú omšu, ktorou sa kňazské rekolekcie začínajú, slúžil vzácny hosť z Biskupského úradu v Nitre – generálny vikár Mons. Peter Brodek. V homílii vychádzal zo svätého evanjelia, v ktorom Pán Ježiš na príklade ukazuje, ako sa máme modliť: prosiť, hľadať, klopať, ale – ako dodal Mons. Brodek - s pokorou a s rešpektovaním Božej vôle, aj keď sa nezhoduje s našou. Ubezpečil nás, že Nebeský Otec nám dá najväčší dar, aký môžeme od neho dostať – Ducha Svätého.

Svojím príjemným a jednoduchým vystupovaním a láskavým prejavom si Mons. Peter Brodek získal srdcia prítomných veriacich.

 

Svätá omša za čitateľov Posla

 

Na prvý piatok mesiaca obetuje zodpovedný redaktor časopisu Posol svätú omšu za živých i zosnulých šíriteľov, dobrodincov a čitateľov Posla vždy v inej farnosti. Tento mesiac 4. októbra ju P. Ján Ďurica odslúžil v našom farskom kostole a po svätej pmši v besede odpovedal na otázky veriacich. 70-ročný, ešte stále aktívny jezuita, vysokoškolský učiteľ a autor viacerých publikácií na veriacich svojou jednoduchosťou a príjemným vystupovaním zanechal vo veriacich hlboký dojem.

 

 

Svätá omša za 60-ročných jubilantov

 

Svätou omšou poďakovali za život 60-roční jubilanti v sobotu 28. septembra 2013. Zišlo sa ich približne tridsať. Duchovná spomienka na Božiu vôľu prísť a pôsobiť tu na svete pomáha uvedomiť si význam života a vzbudzuje vďaku voči Pánovi života.

 

 

Národný pochod za život Košice 22. 9. 2013

 

Z našej farnosti sa na tejto akcii zúčastnilo šesť pútnikov na bicykloch pod vedením vdp. Ľ. Havrana. Odchádzali v stredu 18. septembra, do Košíc dorazili v sobotu 21. 9. Celou cestou ich sprevádzala Božia ochrana, svedectvo o tom vydal p. dekan v nedeľu 29. septembra. Obeta priniesla veľký úžitok nielen im, ale celej farnosti a akcia bola verejným dôkazom názorov veriacich (aj našich) na tému úcty k životu.

 

Výročie posvätenia chrámu a poďakovanie za úrodu 2013

 

Celých desať rokov býva sviatok posvätenia farského chrámu spojený s poďakovaním za úrodu vyzdobením kostola plodmi zeme. Výzdoba za tie roky dosiahla závideniahodnú umeleckú úroveň, ktorú takto nazval i otec biskup Mons. Dominik Tóth. Po skromných začiatkoch sa postupne ukázalo, že v Radošine je veľa schopných aranžérok. Veľa skrytých talentov sa pohybuje medzi nami nepoznaných. Darcovia plodov z radov veriacich obsypali kostol množstvom nazbieranej úrody zo svojich záhrad, viníc, polí i sadov. Bolo z čoho tvoriť, aj keď sa naoko zdalo, že tento rok bol na úrodu chudobnejší. Návštevníci nešetrili pochvalami a pobádali nás zverejniť tú krásu. S nádherným kostolom bola spojená už tradične mimoriadne slávnostná a pôsobivá svätá omša. Tak vytúžené a podporované aktivity zdola, po ktorých túžil správca farnosti vdp. Ľ. Havran už od svojho príchodu, sa stávajú realitou. „Hody“ boli dokonca spojené aj so slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zdá sa, že by sme túto krásnu kombináciu mali brať ako zvláštnu priazeň nášho milovaného Otca.

 

 

 

Poľovnícke slávnosti s emeritným otcom biskupom Mons. D. Tóthom

 

14. septembra 2013 navštívil našu obec emeritný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Dominik Tóth. Už tretí rok po sebe sa Poľovnícke dni konajú v hodovú sobotu a začínajú sa svätohubertskou svätou omšou. Každý rok ju odslúži nejaký významný hosť z Nitrianskej diecézy. Tento rok to bol mimoriadny návštevník – otec biskup Mons. D. Tóth. O desiatej hodine dopoludnia odslúžil svätú omšu pre poľovníkov a množstvo hostí i domácich v kostole, lebo zlé počasie nedovolilo slúžiť ju pod holým nebom ako býva zvykom. Nijako to však neubralo zo sviatočnej atmosféry. Otec biskup dal najavo veľkú radosť zo slávnosti a oslovil všetkých prítomných krásnou homíliou pretkanou viacerými výzvami, ktoré sa dotkli neutešeného uberania sa sveta, ale i Slovenska. Za veľmi nešťastné považuje stratu viery a stratu funkcie rodiny ako základnej bunky spoločnosti a neochotu prijímať deti. Viackrát zopakoval, že naša spása je iba v kríži, na sviatok ktorého sa konajú v Radošine tiež hody. Poľovníkom zaželal veľa šťastia a bezpečnosti pri love, aj keď mu očividne bolo ľúto ulovených zvierat. Svätá omša bola nádherná a otec biskup prejavil záujem farnosť ešte navštíviť. Daj, Bože!

 

VENI SANCTE

 

Slávnostným vzývaním Ducha Svätého vo svätej omši 2. septembra 2013 sa začal školský rok 2013/2014 odovzdaním sa do Božích rúk. Homília vdp. Havrana vo svätej omši, vyvolajúca radosť u detí i ostatných prítomných, bola nielen svedectvom o narastajúcej láske žiakov i ostatných zainteresovaných ku svojmu kňazovi, ale bola tiež vynikajúcim štartom do zodpovednej práce v úzkej spolupráci s naším najväčším priateľom Ježišom. Za dobrotami, ktoré pripravili mamičky ako agapé po svätej omši, sa len tak zaprášilo. Kiežby radosť prvého dňa vydržala aj v ďalšom období.

 

Prezentácia z pešej púte do Santiaga de Compostela

 

V nedeľu 4. augusta po popoludňajšej pobožnosti urobil vdp. Havran v kostole pre prítomných veriacich prezentáciu z pešej púte k sv. Jakubovi za účasti jednej zo spolupútničiek Janky Kučerovej. Z premietnutých fotografií a živého rozprávania bolo vidieť, že prejsť 330 km s batohom na chrbte (celým majetkom na dva týždne) nebolo ľahké. Po prekonaní krízy v tretí deň putovania sa podľa ich slov vzchopili a rozhodli nevzdať sa. Je obdivuhodné, že vraj v posledný deň púte sa zlievali celé rieky ľudí putujúcich ako oni na slávnosti sv. Jakuba. Pred odchodom na púť nás p. dekan uistil, že túto púť obetuje aj za hriechy farnosti, teda naše, a že ju pre nás urobil. Máloktorí z nás tam prítomných by sme tú púť ešte fyzicky zvládli. Obeta , ktorú si púť vyžadovala, získala pre nás určite mnoho zásluh.

Ďakujeme pánu Bohu, že túto obetu prijal.

 

Oslavy 1150. výročia sv. Cyrila Metoda v Nitre 5. júla 2013

 Sviatok sv. Cyrila a Metoda vyvrcholil púťou v Nitre. 5. júla sa skupina veriacich z našej farnosti spojmi a na osobných autách zúčastnila na tejto púti. Vdp. Havran šiel so skupinou záujemcov na bicykloch. Zážitok z púte bol mimoriadny. Zúčastnili sa na nej všetci slovenskí biskupi, obrovské množstvo kňazov, seminaristi, rehoľníci, vysokí štátni činitelia, veľa hostí z iných krajín Európy, apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, kardináli z viacerých európskych krajín a zastupovaním Svätého Otca na slávnosti bol poverený a eucharistii predsedal pápežský legát kardinál Franc Rodé zo Slovinska. Poverovací list od Svätého Otca a jeho pozdrav Slovákom v Nitre prečítali organizátori na začiatku púte. Kardinál Rodé sa prihovoril pútnikom po slovensky. Svätá omša bola doplnená krásnym spevom, mala mimoriadne slávnostný ráz a pre tisíce prítomných pútnikov bola skutočným zážitkom. Takmer neuveriteľná bola účasť cyklistov, ktorí na ňu prišli až z gréckeho Solúna. Program pokračoval celý deň a okrem iného boli záujemcom  sprístupnené miesta na hrade bežne nedostupné.

 

 

Letný výlet – púť do Marianky a na hrad Devín 7. júla 2013

 

Začiatkom prázdnin nás, deti a mládež našej farnosti, pán dekan a niekoľko ochotných osôb po 6-ročnej tradícii siedmykrát sprevádzali na ďalšie pútnické miesto, do Marianky. Skoro ráno vyrazil preplnený autobus smerom k Bratislave. Ako to už býva zvykom, aj samotná cesta do konečného cieľa je pre deti dobrodružstvom. V Marianke sme sa pomodlili krížovú cestu a boli sme hosťami aj na svätej omši, ktorú v tamojšom kostolíku celebroval náš pán dekan. Ten nám vedel o kostole povedať množstvo zaujímavých informácií. Deti veľmi zaujala legenda o zázračnom prameni, ktorá sa spája s týmto pútnickým miestom. Odtiaľ sme pokračovali na zrúcaninu hradu Devín, kde boli pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vystavené rôzne pamiatky, ktoré používali starí Slovania. Osviežení zmrzlinou a potešení suvenírmi sme sa mohli vrátiť domov. Napriek tomu, že deti boli na ceste domov unavené, vymieňali si svoje zážitky a dojmy, ktorých bolo mnoho.Chceli by sme sa poďakovať pánovi dekanovi, všetkým dospelým, ktorí nás sprevádzali a pomohli usporiadať takúto akciu a aj pánu Bohu, že nás na našej púti ochraňoval. 

                                                                               Lenka  Vatrsková

 

Púť detí v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda

 

Každoročne v letných mesiacoch organizuje už sedem rokov pán dekan Ľubomír Havran letný výlet – púť pre koledníkov Dobrej noviny, miništrantov a iné deti púť na niektoré známe slovenské pútnické miesto. Organizuje, teda financuje dopravu i vstupné a zabezpečí program na pútnickom mieste vrátane svätej omše a modlitby krížovej cesty. Pritom je to i poznávací zájazd doplnený informáciami o navštívených miestach.

Tento rok 9. júla 2013 bolo cieľom putovania najstaršie pútnické miesto na Slovensku a možno aj v Európe – Marianka pri Bratislave. Prostredie obkolesené Malými Karpatmi, pôsobiace veľmi upokojujúco, bolo miestom na svätú omšu aj modlitbu krížovej cesty.

Ďalším cieľom púte bol hrad Devín, historicky spojený s pôsobením slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Pre malých i starších pútnikov, ktorí ich sprevádzali, to bola jedinečná možnosť vidieť túto historickú pevnosť, ktorá stojí mimo hlavných dopravných trás a ktorej história v roku 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu, ich nadchla nielen svojou mohutnosťou, ale aj pohľadom na sútok Dunaja a Moravy a prehliadkou expozície z čias Veľkej Moravy. Výlet sa stretol s mimoriadne priaznivým ohlasom.

 

 

Skončil sa školský rok 2012/2013

 

Deti, študenti stredných a vysokých škôl, ich rodičia, starí rodičia, pedagogickí a iní pracovníci školy sa v sobotu 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla spolu s pánom dekanom, ktorý deti v škole na vyučovaní náboženstva pripravuje na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie a stará sa o ich duchovný rast, poďakovali svätou omšou za uplynulý školský rok. V homílii – rozhovore s deťmi, sa spolu zamýšľali nad významom oddychu a spôsobe oddychovania. Po svätej omši sa stretli pri záverečnej veselej spoločnej akcii – opekačke, pohostení na pečených dobrotách, hrách s loptami a premietaní rozprávky pod holým nebom na dvore Centra sv. Pavla.

 

 

Sedemdesiatroční jubilanti ďakovali za dar života a dožitie sa veku

 

V sobotu 22. júna sa opäť stretli noví sedemdesiatnici narodení alebo žijúci v Radošine na ďakovnej svätej omši. Po nej sa už tradične stretli na spoločnom posedení s pohostením a spomínaním.

 

Prvé sväté prijímanie

Jedna z najväčších udalostí v živote kresťana je môcť prijímať Pána Ježiša pod spôsobom chleba v Oltárnej sviatosti. Deti tretieho ročníka našej ZŠ tak slávnostným spôsobom urobili 2. júna 2013. Okrem naozaj prekrásnej slávnosti, ktorú si určite zapamätajú na celý život, dostali tiež možnosť zbavovať sa ťažkého svedomia vo sviatosti zmierenia. Dúfame, že si to s pomocou rodičov a obetavosti svojho duchovného vodcu vdp. dekana  Havrana uvedomia a budú podľa toho žiť. 

dolný rad zľava:

Kršková Monika, Štepková Klára, Šranková Sabina, Slišková Barbora, Balážiková Ema, Petrušová Denisa

stredný rad zľava:

Biliková Viktória, Šírová Simona, Oláhová Andrea, Prachárová Vanessa, Ponteš Adam, Helbich Šimon, Balážik Patrik, Modrovič Dávid, Vyhlídal Tomáš

horný rad zľava:

Mgr. Bahelková Gabriela, PaedDr.  Havran Ľubomír, Mgr. Slišková Ivana

Foto: Patrik Valovič

 

Noc kostolov 24. máj 2013 RADOŠINA

 

Z piatka 24. mája na sobotu 25. mája 2013 sa farnosť Radošina po druhýkrát zapojila do akcie Noc kostolov. Po vlaňajšom úspešnom prvom ročníku bola akcia ľuďom už známa a veľmi očakávaná. Tento rok bola sprievodným podujatím výstavka devocionálií.

            Samotné podujatie začalo desaťminútovým zvonením a svätou omšou. Prvý sa prezentoval spevácky zbor (6-členný) najmenších speváčok, po nich nasledovalo živé a veľmi veselé stretko detí s animátorkami. Po súťažiach skupiniek sa deti roztancovali v ukazovačkách a vložili do nich celé svoje malé bytosti, radosť bolo na ne pozrieť. Ako hostia nás tento rok navštívili sestry Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Topoľčian – sestry Kristiána a Timea. Zoznámili nás s rehoľou, jej vznikom a úlohou a so svojou zakladateľkou formou krásnej prezentácie s vyzdvihnutím svätosti svojej zakladateľky Márie Alfonzy, navrhnutej na blahorečenie. Sestra Kristiána zaspievala niekoľko piesní. Najviac, až k slzám prítomných doviedla piesňou Ave Maria Jasnogurska z kantáty Piotra Rubika na počesť bl. Jána Pavla II. Zaspievala ju v pôvodnom, teda poľskom jazyku.V druhej polovici akcie oboznámil p. dekan Havran veriacich s históriou kostola. Po ňom sa kostol znova rozozvučal spevom – spevácky zbor Radošania sa prezentoval spevom mariánskych piesní a hovoreným slovom – úvahami o láske. Potom sa veriaci v sprievode so zažatými sviečkami vybrali von, aby sa v okolí kostola pri nainštalovaných zastaveniach krížovej cesty pomodlili krížovú cestu.

Noc uzavrela modlitba vešpier a kompletória a adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Krátko po polnoci dostali veriaci požehnanie so Sviatosťou. Účasť veriacich bola mimoriadne bohatá a organizátori ich účasť brali ako dostatočnú odmenu za vynaložené úsilie.

                                                                            

Misijná púť v Rajeckej Lesnej

 

Už po siedmykrát sa koledníci farnosti vybrali 11. mája 2013 do Rajeckej Lesnej na Misijnú púť detí. Schádzajú sa tam tisícky detí z celého západného Slovenska, aby zavŕšili ročnú tému Dobrej noviny, vytvorili spoločenstvo detí zapájajúcich sa do tejto dobročinnej akcie. Nie je to len pomoc africkým krajinám, ktoré žijú vo veľmi biednych podmienkach, ale je to príležitosť prežiť milosti, ktoré na každého z nej pršia. Tento rok pršali aj doslovne. Púť sa vďaka vytrvalému celodennému dažďu zmenila na obetu. Aj veľmi pozmenený a zúžený program nerozladil deti natoľko, aby ich pripravil o detskú radosť. Zavŕšenie svätou omšou, pohotovo otcom biskupom odslúženú kvôli počasiu skôr, pomohol milostivý dáždik sledovať deti pokornejšie. Keďže takéto počasie sme na púti zažili prvýkrát, získali sme novú skúsenosť – vedieť vydržať aj sťažené podmienky a veriť, že i v nich nás Pán miluje.

 

VEĽKÁ  NOC bola v našej farnosti naozaj najväčším sviatkom cirkevného roka

         Tento rok bola na konci marca, posvätné trojdnie bolo od 28. do 31. marca.

 

Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa, pripomína vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Sprievod, ktorý takto vítal svojho kráľa a prevolával mu na slávu, sme symbolicky naznačili zhromaždením sa pred kostolom pri jaskynke Lurdskej Panny Márie, požehnaním ratolestí, čítaním evanjelia hovoriaceho o tomto vstupe a prechádzaním - aj keď len náznakovitým - špalierom vítajúcich veriacich, najmä detí. V kostole potom bola slávnostná svätá omša, v ktorej podľa slov p. dekana mali dnes kázať pašie. Niekoľkými vetami po ich prečítaní vyzdvihol význam Kristovej obety a vyzval veriacich vynechať súkromné prosby voči nášmu Vykupiteľovi a len ticho počúvať jeho hlas. Sústrediť sa na neho, na jeho lásku prejavenú v obete za nás. Zdôraznil, že Boh nás miluje viac ako seba. Pre nás sa vystavil potupe, nechal sa trýzniť a ponižovať. Nemusel, ale chcel. Ako nám ešte má prejaviť svoju lásku?

Na Zelený štvrtok predpoludním sa na Omši posvätenia olejov v Nitre zúčastnili aj zástupcovia Radošiny. Pán dekan ako kňaz šiel na túto svätú omšu služobne a prevzal novoposvätený olej a krizmu. Tri páry  krojovancov niesli obetné dary – zastúpené boli všetky vekové kategórie a dvaja miništranti šli na svätú omšu za odmenu za dobrú službu pri oltári. Večer po slávnostnej svätej omši na pamiatku Pánovej večere sa veriaci pomodlili modlitby určené na tento deň, potom vešpery a kompletórium. Ich text premietol p. dekan na plátno.

Na Veľký piatok ráno sa veriaci zišli v kostole, aby sa pomodlili ranné chvály. Slávenie utrpenia a smrti Pána bolo v Radošine o 15. hod., v Behynciach o 17. hod. a večer o 20. hod. bola v Radošine za účasti veľkého množstva veriacich krížová cesta vonku okolo kostola. Zastavenia krížovej cesty zhotovili a financovali dobrovoľní darcovia a sú urobené tak, že je možné ich postaviť okolo kostola kedykoľvek, pretože sa ľahko rozkladajú i skladajú a nie sú náročné na uskladnenie. Modlitba krížovej cesty bola obetovaná za farníkov. Jednotlivé zastavenia čítali farníci rôznych stavov: deti, manželia, chorí, ... .  Po krížovej ceste sa v kostole pomodlili veriaci s p. dekanom kompletórium.

Na Bielu sobotu ráno po vyložení Sviatosti oltárnej sa veriaci znova pomodlili s p. dekanom ranné chvály a počas dňa si prichádzali uctiť svätý kríž a vyloženú Oltárnu sviatosť. Popoludní o 14. hod. sa zišli na spoločnej modlitbe k úcte piatich Kristových rán a ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Večer o 18. hod. bola spoločná modlitba bolestného ruženca a o 19. hod. vigília Zmŕvychvstania Pána – najbohatšie slávenie Veľkej noci.

Vrcholom slávení bola Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. V homílii       predstavil p. dekan duchovný program Veľkonočného obdobia:

-          Boh Otec prejavil lásku k svojmu Synovi tým, že mu vrátil dych života.

-          Čo to prinieslo nám?  Kde by bola naša nádej, keby Syn nebol vstal z mŕtvych? Toto je stále aktuálne.  

-          Viera v zmŕtvychvstanie sa nerodila ľahko. Problém prijať túto pravdu mali dokonca aj jeho najbližší. Ale po jej prijatí na celý život o nej svedčili. Ani my sme neprijali vieru tak, že sme sa k nej sami dopracovali bádaním. Prijali sme ju skrze svedkov. A teraz je na nás, aby sme sa stali my svedkami pre ostatných. Je to milosť a zodpovednosť.

Prežili sme krásne slávenia. Krásne bolo to, čo sme oslavovali. Krásne bolo každé slovo, ktoré sme počuli. Krásny bol kostol, tak prekrásne upravený. Krásny bol spev - prechádzal celým telom. Všetky slávenia vytvorili nádherný a mocný celok, že nikto nemohol zostať nedotknutý. Ďakujeme ti, Bože, že si nás vyslobodil a dávaš nám prežívať toľkú radosť. Tvoja láska to bola, čo uschopnila  zainteresovaných vydať  tak krásne svedectvo.  

 

Akcie počas Národného týždňa manželstva

 

Modlitby za manželov

Každý deň pred svätou omšou bola modlitba posvätného ruženca obetovaná za manželov.

 

Obnovenie manželských sľubov

V rámci Národného týždňa manželstva na Slovensku prebiehajúceho od 11. do 17. februára 2013 slúžil p. dekan Ľ. Havran v sobotu 16.2. svätú omšu za manželov. V nej si prítomní manželia farnosti obnovili manželský sľub.

 

Krížová cesta manželov za manželov

V nedeľu 17.2. popoludní sa deväť manželských párov spolu s p. dekanom modlilo krížovú cestu za manželov. Spolu prechádzali od stanice k stanici a vytvorili tak doteraz nebývalé manželské spoločenstvo svedčiace pri každom zastavení o rozhodnutí pre trvalý manželský zväzok. Pobožnosť sa končila pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a záverečným požehnaním.

 

 

Dekanátny ples koledníkov Dobrej noviny 9. februára 2013

 

Po úspešnom koledovaní v Dobrej novine počas Vianoc je pekným zvykom ešte v priebehu fašiangov nasledujúceho roka poriadať spoločné stretnutie koledníkov celého dekanátu. Jeho hlavným cieľom je poďakovať Pánu Bohu za ochranu počas koledovania a spoznanie sa s koledníkmi dekanátu. Tento rok sa koledovalo vo farnostiach Ardanovce, Nitrianska Blatnica, Horné Obdokovce, Radošina a Bojná. Akcia umožňuje nadviazať priateľstvá a uvedomiť si zjednotenie sa v spoločnom konaní dobra, keďže zbierka spojená s koledovaním pomáha africkým deťom. Koledníci radošinského dekanátu sa okrem koledníkov z Bojnej stretli 9. februára 2013.

Podujatie sa začalo svätou omšou vo farskom kostole v Radošine. Jej hlavným celebrantom bol vdp. Martin Medvec z farnosti Ardanovce, ktorý v homílii porozprával deťom krásny príklad nábožného dievčatka, koncelebrantom  p. dekan Ľubomír Havran. Na slávení svätej omše sa podieľali deti spevom, čítaniami a nesením obetných darov. Po nej sa presunuli do kultúrneho domu. Tam po úvodnom slove vdp. Havrana a spoločnej modlitbe pred jedlom nasledovalo pohostenie. Nemalou mierou sa doňho prípravou sladkých a slaných dobrôt zapojili rodičia koledníkov. Nasledovala spoločná zábava v plesovom, ale typickom dobronovinovom duchu, takže do súťaží, ukazovačiek a erkotancov sa vedeli zapojiť všetky deti. Pod vedením animátorky Danky Neumannovej sa rozbehla mimoriadne veselá zábava. A hoci vlaňajší ples sa deťom veľmi páčil, tento ohodnotili ako ešte lepší.

Krásne vyzdobená sála bola naozaj využitá, lebo len detí a osôb, ktoré ich sprevádzali, bolo 110. Okrem nich tam bolo 10 ochotných pomocníčok a pomocníkov z radov rodičov a 14 hostí. Aparatúru už po tretí raz poskytla rodina Tomašovičová a mimoriadne vysoko hodnotili deti i dospelí DJ-ku Luciu Tomašovičovú. Všetci pomohli naozaj nezištne bez nároku na odmenu. To platí aj o OÚ, ktorý zdarma poskytol na túto akciu priestory KD.

Tým sa akcie pre koledníkov nekončia, čaká ich ešte tradičná misijná púť, letný výlet, opekačky a počas celého roka sobotňajšie stretká.

 

Jasličková slávnosť

 

Na sviatok Svätej rodiny 30. decembra 2012 sa konala v popoludňajších hodinách už tradičná jasličková slávnosť. Tentoraz ju pripravovali deti pod vedením animátorky Danky Neumannovej a mala veľmi hlboký, ale veselý program. V scénkach deti predviedli, ako sv. František postavil prvý betlehem. V druhej sa stratilo jezuliatko z kostola, pretože malé vďačné dievčatko chcelo splniť sľub daný Ježiškovi, že ho povozí ako prvého na sánkach, ak ich dostane pod stromček, a ako to všetko nakoniec dobre dopadlo. Program spestrila hrou  vianočných piesní na keyborde Erika Petrušová a piesne i básne si pripravili aj niektorí jednotlivci.

 

Dobrá novina

 

Už po siedmy raz sa vybrali deti v deviatich skupinkách roznášať po domoch dobrú novinu o narodení dieťaťa Ježiša. Tento rok ich tvorili hlavne mladšie deti, nástupcovia po svojich starších predchodcoch. Malo to aj výhodu, lebo deti sa vedeli pre koledovanie zapáliť a svoje putovanie s dobrou novinou sprevádzali šantením na šmykľavom snehu a guľovaním, takže mali nielen duchovný, ale aj inak príjemný zážitok. V rodinách ich vítali veľmi vrelo a neraz bolo vidieť i dojatie a slzičku v oku členov rodín. Okrem psov, ktorí im celé roky pomáhajú v speve zavýjaním, mali tentoraz možnosť pohladkať aj veľmi neobvyklého domáceho miláčika – hada. Výsledok koledovania mal aj bohatý charitatívny dopad, lebo pre trpiacich ľudí v chudobných afrických krajinách – Južný Sudán, Keňu, Ugandu a Etiópiu, vyzbierali 1.571,34 Eur a 303,50 SK. Koledníci sa stretávajú okrem vysielacej svätej omše v Nitre, na ktorej ich pred koledovaním požehná otec biskup, počas celého roka na ďalších, najmä veselých spoločných podujatiach, ako je kolednícky ples, púť do Rajeckej Lesnej, letná púť na niektoré zo známych pútnických miest na Slovensku a na stretkách v Centre sv. Pavla.

Vo fotogalérii je niekoľko fotografií z vysielacej sv. omše i koledovania.

 

Roráty

 

Od 10. decembra sa veriaci stretávajú na slávení Eucharistie o 6. hod. ráno. Kostol osvecujú iba svetlá kahancov umiestnených na okrajoch lavíc, bočných oltárikoch a viacerých miestach na zemi kostola. Ich svetlo osvetľuje priestor kostola iba čiastočne, čo veľmi výstižne vyjadruje očakávanie plnosti svetla v čase príchodu Ježiša na svet. Zdá sa, že táto trochu tajomná atmosféra sa dotýka sŕdc ľudí viac a zobúdza v dušiach túžbu po svetle. Sú totiž mimoriadne bohato navštevované, zvýšil sa počet prijímajúcich a roráty navštevujú i deti. Ubezpečovanie duchovného otca vdp. Havrana v homíliách, že Pán nás miluje, nezabúda na nás, neustále sa nám prihovára v tomto zamotanom svete, padne ako zrnko pokoja do najhlbšieho vnútra v nás na celý deň. Oživuje nádej, utvrdzuje vo viere, uschopňuje vydržať i v skúškach, ktoré dni prinášajú.

 

 

 

Noc Biblie

 

Zo 7. na 8. december sa po večernej svätej omši konala po prvýkrát Noc Biblie. Prvé dve hodiny od 19. do 21. hod. patrili deťom. S pánom dekanom si povedali o Biblii ako knihe, ktorá patrí ľuďom všetkých čias, o Božom zjavení, o vzniku jej písomnej podoby, o jej autoroch, o láske Boha k ľuďom, ktorý sa im dáva poznať. Potom si pozreli 1. časť filmu O počiatku, besedovali s p. dekanom o ňom a na záver kreslili obrázky s biblickou tematikou.

Od 21. hod. asi do polnoci patrila noc dospelým. Trojhodinový film o stvorení sveta a prvých udalostiach zo života našich prarodičov svojou výpovednou hodnotou a kvalitným, veľmi zaujímavým spôsobom názorne hovoril o obsahu Biblie a Božom zámere zjaviť sa ľuďom.

V Roku viery to bola veľmi poučná akcia približujúca začiatok dejín spásy a nesmrteľnosť pravdy o človeku. Vytvoril pôdu pre plnšie prijímanie výkladu Božieho slova v homíliách. 

 

 

Druhý ročník Poľovníckych dní v Radošine

 

Dňa 15. septembra – na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – usporiadalo Poľovnícke združenie Havran v Radošine v spolupráci s Obecným úradom, Farským úradom, Poľnohospodárskym družstvom Radošinka so sídlom vo Veľkých Ripňanoch a miestnou firmou Ematech druhý ročník Poľovníckych dní. Slávnosť sa začala svätou omšou v krásnom prostredí pod bývalým kameňolomom. Jeho stena tvorila pozadie pódia, ktorý poľovníci v spolupráci so spomínanými organizáciami vybudovali ako budúci amfiteáter a ktorý slúžil ako oltár. Slávnostnú mariánsku svätú omšu pre veľké množstvo prítomných domácich občanov a mnohých hostí celebroval Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD., riaditeľ Biskupského úradu v Nitre. Koncelebrantom bol miestny duchovný otec vdp. dekan Ľubomír Havran. V homílii Mons. Vallo spojil slávnosť našej Patrónky a patróna poľovníkov sv. Huberta a vyzval prítomných k modlitbe ako hlavnému  prostriedku, ktorý nás vedie bližšie k Bohu. Utrpenia Panny Márie a utrpenie predtým neviazaným životom žijúceho sv. Huberta, neskoršieho biskupa a svätca, neboli síce utrpeniami toho istého druhu, ale k viere a ozajstnej radosti prišiel patrón slávnostne oblečených poľovníkov dotykom Boha cez zázračné zjavenie kríža medzi parohmi jeleňa. Slová dôstojného pána kanonika boli tak srdečné, že nikoho nenechali ľahostajným. Miesto, na ktorom slúžil sv. omšu nazval najkrajším Božím chrámom, ktorým príroda je. V závere vysoko vyzdvihol šikovné ruky tých našich spoluobčanov, ktorí pripravili v kostole ako poďakovanie za úrodu prekrásnu výstavu z plodov zeme a odporučil ju všetkým ako mimoriadne dielo navštíviť. Poľovnícky deň pokračoval potom do večera rôznymi zaujímavými akciami, ale slávnosť posvätenia farského chrámu, teda hody, ktoré boli hneď v nedeľu na druhý deň, bola touto krásnou svätou omšou hlbokou prípravou na ich slávenie. Pán Boh zaplať.

 

Poďakovanie za úrodu 2012

 

V tomto roku sme vo farskom kostole už po siedmy krát ďakovali Pánovi za to, čím nás obdaril v záhradách, viniciach, na poliach a v sadoch, vytvorením výstavy z plodov zeme. Každý rok tvorkyne výstavy s potešením konštatujú, že teraz sa im výzdoba najviac podarila. A asi je to tak, lebo i návštevníci to vravia. Každý rok si uvedomíme, akou krásou a bohatstvom sme obklopení,  keď vidíme hotové umelecké diela, ktoré sa z kombinácií plodov rôznych tvarov, veľkostí a farby dajú vytvoriť. Aranžérky sa z roka na rok vypracovávajú a to, čo vytvárajú, vyráža dych. Výstava sa vďaka dátumu výročia posvätenia chrámu, ktorý si pripomíname na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. septembra, kedy je už úroda zrelá a zberá sa, spája so slávením hodov. Tým je toto slávenie ešte umocnené. V posledných dvoch rokoch sa slávenie predĺžilo na dva dni vďaka aktivite miestneho poľovníckeho združenia, ktoré v hodovú sobotu poriada poľovnícky deň a oslavuje pritom svätou omšou vo voľnej prírode svojho patróna svätého Huberta. Sú to duchovne veľmi mocné dni a účasť na nich býva stále bohatšia. Tí, ktorí nemohli výstavu z rôznych dôvodov vidieť osobne, je ukážka vo fotogalérii.

 

Veni Sancte 5. septembra 2012

 

V stredu 5. septembra odslúžil vdp. dekan Ľubomír Havran svätú omšu na začiatku nového školského roka. Začala sa vzývaním Ducha Svätého a zapájali sa do nej deti spevom, čítaniami, prosbami o pomoc pri plnení si povinností v škole i mimo nej a nezabudnúť pritom na Pána Ježiša. V sprievode niesli obetné dary a po svätej omši sa konalo agapé pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie. Pán dekan vyslovil žiadosť, aby sa takto v hojnom počte stretávali častejšie.

 

Noc kostolov vo farnosti Radošina

 

V piatok 1. júna 2012 sa hlahol zvonov začal ozývať už v netradičnom čase o 17,50 hod. a ozýval sa celých 10 minút. Ohlásil tak Noc kostolov, do ktorej sa tento rok zapojila aj farnosť Radošina. Od 18:00 do 24:00 bola naplnená bohatým programom. Po svätej omši predstavili svoju službu pri oltári miništranti a prizvali prítomných chlapcov do tejto služby. Nasledoval program eRka - súťaže, kvízy, piesne, ukazovačky. Po nich sa predstavil chrámový zbor z filiálky Bzince. Program rozdelilo agapé pod obrovským stanom vedľa kostola. Po ňom oboznámil p. dekan Ľ. Havran prítomných s históriou kostola, ukázal staré a už nepoužívané liturgické rúcha z farského archívu a vyzval prítomných, aby si prezreli tiež výstavku starých liturgických kníh a fotografií, ktoré dopĺňali informácie o činnosti farnosti v minulosti i súčasné aktivity. Potom sa predstavil svojím spevom miestny chrámový zbor a posledná jeden a pol hodina bola venovaná tichému duchovnému programu. Farský kostol v Radošine i celá farnosť sú zasvätené Najsvätejšej Trojici, ktorej slávnosť pripadla práve na najbližšiu nedeľu. Pokračovalo sa teda čítaním nedeľného evanjelia a úvahou nad ním. Celé podujatie sa pred polnocou skončilo spoločnou modlitbou vešpier, kompletória a ako mariánska antifóna Anjel Pána. Na akcii sa vytvorila veľmi srdečná a družná atmosféra a po nej veriaci a pán dekan ešte dlho v hlúčkoch debatovali pred kostolom

 

Prvé sväté prijímanie 2012

K prvému svätému prijímaniu pristúpili deti tretieho ročníka dňa 20. mája 2012. Celý týždeň po ňom chodili viacerí na svätú omšu vo všedné dni, aby umocnili zážitok tejto sviatosti v sebe. Odteraz po sviatosti zmierenia sú súčasťou farskej rodiny aj v tomto smere.

 

Naozaj Veľká noc

Tak by sme mohli nazvať tohtoročné veľkonočné slávenia. Kvetná nedeľa ako začiatok Veľkého týždňa bola oživená slávnostným sprievodom a vnútri kostola špalierom detí s baburiatkami v rukách. Na Zelený štvrtok sa veriaci vhĺbili do ustanovenia Oltárnej sviatosti a veľký počet veriacich zostal bdieť s Pánom Ježišom pri modlitbe. Intenzívne prežívanie pokračovalo rannými chválami v piatok ráno. Obrady Veľkého piatku pôsobili veľmi pravdivo a ich hlboké prežívanie sa odrážalo na tvárach prítomných. Po prvýkrát sa veriaci stretli v piatok ešte raz, aby sa večer pomodlili krížovú cestu vonku na provizórne vyznačených zastaveniach a po nej vešpery  a kompletórium z breviára. Tieto modlitby premietol pán dekan Ľ. Havran na plátno, aby sa mohli všetci zapojiť. Na Bielu sobotu ráno sa pokračovalo modlitbou ranných chvál. Vyvrcholením bola vigília v predvečer zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Po zážitku tmy veľmi zapôsobilo jasné svetlo zmŕtvychvstalého Krista osláveného nádhernými spevmi, zažatými sviecami v rukách veriacich. Zdalo sa, že sa dotklo každej duše. Dotyk Pána bol neobyčajne silný aj na samotnú Veľkonočnú nedeľu. Kiež by Kristovo svetlo a jeho prisľúbenia blaženého života v spojení s ním navždy oslovili srdcia veriacich.

 

Erb farnosti

V sobotu 10. a v nedeľu 11. marca 2012 predstavil p. dekan Ľ. Havran veriacim návrh farského erbu a poskytol výklad k jeho symbolike. Erb zahŕňa skutočnosť zasvätenia farského chrámu a celej farnosti Najsvätejšej Trojici v hornej časti, dolná červeným krížom znázorňuje najstaršiu sakrálnu stavbu farnosti Kaplnku Svätého kríža a francúzska ľalia zasvätenie filiálnych kostolov Panne Márii. Že ide o farský erb, označuje tradičné cirkevné značenie klobúkom nad symbolmi a po jednom strapci po stranách erbu. Ak bude erb schválený, budú ním označené farské listiny a jeho podobu dostane i farská pečiatka.

 

 

Krížová cesta netradične

Modlitba kížovej cesty po prvýkrát prebieha ako stavovská, ako to býva i pri ľudových misiách. Zapájanie sa jednotlivých skupín veriacich do čítania textov priťahuje, motivuje a oživuje. Stúpla návštevnosť, nový spôsob oslovuje viacerých veriacich a modlitba sa stala osobnejšou.

 

 Jasličková slávnosť

Jasličková slávnosť má vo farnosti mnohoročnú tradíciu. Hoci padla tento rok na sviatok sv. Štefana, čiže hneď po oslave Narodenia Pána, deti s oduševnením pozdravili narodeného Ježiška piesňami, básňami a scénkou a kolednícka skupina v nápaditom koledníckom oblečení predviedla svoj program. Prvýkrát ako hudobníčka vystúpila Erika Petrušová a zvládla svoju úlohu výborne. Slávnosti predchádzala pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Program otvoril pán dekan, na záver deti obdaril a prítomných požehnal.

( Vo fotogalérii sú fotografie z koledovania i jasličkovej slávnosti.)

 

Sviatok Narodenia Pána

 

Na sviatok Narodenia Pána po svätej omši vyslal pán dekan koledníkov Dobrej noviny z farnosti roznášať radostnú zvesť do rodín. Popoludní navštívili koledníci 158 rodín vo všetkých obciach. Do prípravy a uskutočnenia koledníckej akcie sa zapojili v našej farnosti už po šiestykrát v 9 skupinkách, bolo ich 61, 19 starších detí ich sprevádzalo. Spolu sa na príprave podieľalo 82 osôb a výdatne pomáhal pán dekan. Obetavosť a nezištnosť detí bola obdivuhodná a rodiny, ktoré ich prijali, ich bohato odmenili. Pán Boh zaplať.

 

Polnočná svätá omša

 

Prvýkrát bol čas polnočnej svätej omše posunutý o hodinu skôr na 23. hod. a zdá sa, že sa to osvedčilo. Dôkazom bol preplnený kostol a nebývalo veľa detí prítomných na jej slávení.  Miništranti mali oblečené nové miništrantské rúcha, ktoré k tomuto dátumu ušila šikovná farníčka. Kostol bol vďaka výzdobe, množstvu prijímajúcich a vrelým slovám p. dekana preplnený láskou.

 

Príprava interiéru kostola na slávenie Vianoc

 

Kostol bol 23. decembra vyzdobený dvomi veľkými živými stromčekmi, novými bielymi veľmi slávnostnými oltárnymi plachtami šitými na mieru s prevísajúcou širokou čipkou, vetvičkami ihličnanov zavesenými na každej lampe krížovej cesty a jasličkami. Bol to dôstojne pripravený priestor na príchod dieťaťa Ježiša. Všetky sväté omše nám to pomohlo prežiť slávnostnejšie.

 

Ranné sväté omše

 

Posledné dva týždne adventu od 12. decembra do 23. dec. 2011 boli sväté omše vo farskom i filiálnych kostoloch ráno o 6,30 h. Amtosféra tvorená iba živým svetlom kahancov bola jedinečná, rovnako ako spievané Anjel Pána na začiatku sv. omší. Tento rok boli ranné sväté omše mimoriadne bohato navštevované dospelými, ale aj deťmi.

 

Koledníci Dobrej noviny Z Radošiny na vysielacej svätej omši v Nitre

 

V nedeľu 11. decembra 2011 bolo 42 koledníkov a spolupracujúcich osôb z farnosti Radošina v Nitre na vysielacej svätej omši. Svätú omšu pre 501 detí a asi stovku dospelých v katedrále sv. Emeráma celebroval otec biskup Mons. Marián Chovanec. Jej prenos mohli vidieť i diváci televízie LUX. Už tradične asi polhodinku pred samotným slávením sa deti za pomoci živej kapely, speváckeho zboru a skupinky detí, ktoré predvádzali sprievodné pohyby k piesňam,  naučili piesne – ukazovačky, ktoré potom cez sv. omšu spievali i ukazovali. V homílii povedal Mons. Chovanec viacero veľmi zaujímavých názorných príbehov, ktoré deti vtiahli do významu Vianoc i koledovania a zbierky s ním spojenej. Pred záverom požehnal kriedu, ktorou budú koledníci na veraje dverí písať znaky požehnania navštíveného domu, a tak sprostredkovane spájať domovy do jednej veľkej rodiny Božieho ľudu. Koledníci z Brodzian predviedli potom otcovi biskupovi ako prvému svoje koledovanie, s ktorým budú navštevovať rodiny. Účasť na tejto mimoriadnej svätej omši pôsobila veľmi povzbudzujúco a vyvolala v deťoch hrdosť na úlohu, ktorú koledovaním počas Vianoc na seba vezmú. Spoločná účasť, spoločné cestovanie, spoločná modlitba, to sú nezabudnuteľné zážitky. 

 

Vo fotogalérii sú zábery z akcie od Veroniky Lipárovej.  

Dušičková pobožnosť na cintoríne

 

V utorok na Sviatok všetkých svätých sa na cintoríne v popoludňajších hodinách za bohatej účasti veriacich konala dušičková pobožnosť pod vedením nášho duchovného otca vdp. Ľ. Havrana. Začala sa tak oktáva získavania úplných odpustkov pre duše našich drahých zosnulých. Jednu z podmienok – účasť na sviatosti zmierenia – dostali veriaci už týždeň pred sviatkom i počas samotného týždňa. Veľmi početnou účasťou na nej veriaci ukázali záujem vyprosiť odpustenie trestov za hriechy svojich zosnulých. Po dôstojnej spoločnej pripomienke pamiatky  na tých, ktorí nás predišli do večného pokoja, sa veriaci rozišli ku hrobom svojich blízkych. Ich výzdoba a horiace kahance boli dôkazom, že už niekoľko týždňov pred sviatkom si s úctou a vďakou na nich spomínali.

 

Sviatok všetkých svätých 2011

 

 

V deň Sviatosti všetkých svätých 1.novembra,  ktorý je štátom uznaným dňom pracovného pokoja, boli sväté omše ako v nedeľu vo všetkých obciach farnosti. V ten deň mali všetci veriaci farnosti možnosť návštevy kostola ako jednej z potrebných podmienok na získavanie odpustkov pre duše v očistci. Svätá omša, ktorá sa niektorými časťami odlišuje od iných svätých omší, sa dotýka viac ako ostatné našich duší svojou výzvou myslieť nielen na tých, ktorí už dosiahli plnosť blaženosti, ale zamýšľať sa aj nad svojou smrťou, ku ktorej sa všetci neodvratne blížime.

 

Výročie posviacky chrámu

 

Radošina, farnosť zasvätená Najsvätejšej Trojici, oslavuje výročie posvätenia farského chrámu na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Osobitná slávnosť sa koná vždy v najbližšiu nedeľu po tomto sviatku. V tomto roku to bolo 18. septembra 2011. Sviatok chrámu ako miesta osobitnej prítomnosti Krista medzi veriacimi a miesta ich zjednotenia sa na vzdávaní úcty Bohu slávením Eucharistie, je pre farnosť osobitne slávnostným dňom.

            Vo vyzdobenom kostole sa konala slávnostná svätá omša pre veľký počet prítomných veriacich. Začínala vstupom pána dekana Ľ. Havrana so sprievodom do kostola na čele s krížom. Začala sa úkonmi používajúcimi sa len pri príležitosti najväčších slávení. V homílii sa pán dekan zameral na význam chrámu ako miesta pre vyjadrovanie vďaky, zjednotení sa veriacich bez ohľadu na spoločenské postavenie, na prijímaní milostí darovaných Bohom a sprostredkovaných svojimi služobníkmi kňazmi. Obetné dary niesla krojovaná skupina piatich párov dospelých i detí. Veriaci dostali na záver trojité sviatočné požehnanie a po krátkej pobožnosti pred vyloženou Oltárnou sviatosťou ešte požehnanie ňou. Celé slávenie sa končilo pápežskou hymnou, slovenskou hymnickou piesňou a modlitbou Anjel Pána. stvoreniam.

 

Svätohubertská svätá omša v Radošine

 

Tento rok sa po prvýkrát začala tradícia svätohubertských svätých omší v našej farnosti. Konala sa 17. septembra 2011 o 10. hod dopoludnia na vonkajšom priestranstve pred poľovníckym domom, ktorý stojí pod vysokou skalou bývalého  kameňolomu. Svätú omšu na pozvanie p. dekanom celebroval kanonik a historik Mons. Ladislav Belás z nitrianskeho biskupstva. V slávnostnom sprievode prišiel spolu s p. dekanom Ľ. Havranom, miništrantmi a asistenciou od nie veľmi vzdialenej fary pešo. V homílii nás prekvapil historickými údajmi o Radošine, z ktorých mnohé sme doteraz nepoznali. Nimi svoju homíliu začal. Spomenul prvého farára Jakuba, kostol sv. Pavla z rokov 1332 – 1337 i príslušnosť Radošiny a jeho kaštieľa nitrianskemu biskupstvu. Začas sa tu zdržala aj taká významná osobnosť ako Peter Pázmány, zakladateľ univerzity v Trnave v roku 1635 ako vôbec prvej univerzity na Slovensku. Pátraním po nejakých stopách jeho prítomnosti sa dozvedel, že jeho izbu zničili českí legionári v roku 1919. V roku 1662  študovalo na Trnavskej univerzite šesť študentov z Radošiny, čo boli prví vzdelanci Radošiny. Ďalej spomenul všetkých kňazov pochádzajúcich z Radošiny. Po tomto úvode, ktorý vzbudil hrdosť na bohatú históriu našej obce, prešiel k poľovníctvu a začal od prvého poľovníka vôbec – Ezaua a od neho k sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov, ktorý sa narodil v r. 1655 vo Francúzsku a ku ktorému sa utiekajú aj kovorobotníci, vlastníci psov a mnohí ďalší. Patril medzi štyroch významných svätcov, na ktorých sa ľudia najviac obracali s prosbou o pomoc. Spomenul tiež udalosť so zjavením sa jeleňa so svietiacim krížom medzi parohmi tomuto svätcovi - tak býva aj vyobrazený -, ale najmä to, ako táto udalosť ovplyvnila tohto biskupa a koľko toho pre cirkev urobil, ako výrazne sa zásluhou jeho svätého života upevnila a rozvinula viera v jeho pôsobisku v Belgii. V ťažkostiach sa ľudia obracajú o pomoc ku svätcom, tak vznikla i tradícia osobitného uctievania sv. Huberta. Všetky veľké udalosti sa začínali sv. omšou, v mene Božom sa všetko začínalo i končilo. Mons. Belás vyzval všetkých prítomných, ale najmä rodičov, aby viedli svoje deti k viere. Veď všetci jasne cítili, že život, a to nielen v Radošine, ide ruka v ruke s vierou a pôsobením Cirkvi.

            Poľovníci pripravili typickú poľovnícku atmosféru poľovníckym oblečením jej členov, na túto príležitosť uloveným jeleňom položeným pred obetným stolom, poľovníckym „halali“ i obetnými darmi, ktorými bola ulovená drobná zver. Zážitok zo svätej omše bol pre prítomných naozaj mimoriadny a ešte dlho sa nerozchádzali, hovorili o svojich pocitoch a myšlienku konať tieto sväté omše veľmi oceňovali.

 

Svätá omša pred začiatkom nového školského roka.

 

V nedeľu 4. septembra 2011 sa konala svätá omša pred začiatkom nového školského roka so vzývaním Ducha Svätého a zapájaním sa detí do svätej omše spevom, čítaním úryvkov zo Svätého Písma a prosieb a nesením obetných darov. V homílii pán dekan, ktorý všetky deti vyučuje náboženstvo, zdôraznil potrebu vedenia detí zo strany rodičov k láske k Ježišovi spoločnými modlitbami v rodinách a príkladom v kresťanskom živote a deti k dôvere v Pána Ježiša, že vypočuje ich prosby, ak sa na neho budú obracať.

 

 

Púť detí do Šaštína

 

Každoročne cez prázdniny organizuje dp. dekan pre miništrantov, koledníkov Dobrej noviny, ale tento rok aj pre iné deti a dospelých (spolu asi 80 ľudí),  púť na niektoré zo slovenských pútnických miest. Tento rok to bolo 31. augusta 2011, v posledný týždeň pred začiatkom nového školského roka a jej cieľom bola Národná svätyňa Šaštín. Ako sa ukázalo, asi 90 percent detí a tiež viacerí dospelí navštívili toto miesto po prvý raz. Cestovalo sa vlakom, čo tiež bola pre mnohé deti novota. Bohatý duchovný program obsahoval oboznámenie sa s históriou pútnického miesta, modlitbu posvätného ruženca, svätú omšu, ktorú pre deti i skupinku pútnikov z Trnavy odslúžil náš pán dekan a do ktorej sa deti bohato a ochotne zapájali, návštevu múzea v rámci areálu baziliky a výstup na jednu z dvoch veží baziliky, v ktorej je šesť zvonov. Odozva na púť bola veľmi dobrá zo strany detí i dospelých.

 

Brigády miništrantov pod vedením p. dekana

 

V priebehu augusta 2011 dôkladne vyčistili miništranti pod vedením p. dekana kaplnku stojacu pri vchode do areálu kostola. Nová fasáda kaplnky, ktorá bola vyhotovená spolu s fasádou kostola, vyzerala zvonka ako nová. Vo vnútri sa roky používala ako sklad, do ktorého sa odkladali na určitý čas, ale aj na dlhú dobu veci, ktoré nebolo práve treba.

A v nich bolo treba urobiť poriadok, o prachu a pavučinách netreba ani hovoriť. Nové schody ku kaplnke čakajú už len na obklad, aby dotvorili celkový vzhľad kaplnky.

 

Ďalšia brigáda sa uskutočnila v okolí sochy sv. Jána Krstiteľa pri ceste na Havran. Burinou obrastenú sochu bolo treba oslobodiť, aby bola vôbec viditeľná. Túto prácu vykonal p. dekan s niekoľkými dobrovoľníkmi.  

 

 

Koniec školského roka

býva tradične spojený s poďakovaním za prijaté milosti vo svätej omši. Na prvý piatok, jeden deň po skončení školského roka,1. júla, bola svätá omša venovaná poďakovaniu za jeho šťastné skončenie. Celá svätá omša mala teplý, až vrúcny charakter, bola mimoriadne osobná, upriamená na žiakov zo strany celebranta pána dekana, ktorý všetky deti vyučuje pravdy viery na hodinách náboženstva. Na záver i deti slovne a potom i piesňou nacvičenou novopečenými animátorkami K. Medekovou a L. Vatrskovou poďakovali všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu školského roka, ale najmä Pánu Bohu. Vyjadrili predsavzatie nezabudnúť naňho ani cez prázdniny. Tak im Pán Boh pomáhaj!

 

Slávik Slovenska – 24. júna

Základné kolo súťaže o najlepšieho speváka ľudových piesní prebieha i na našej ZŠ s MŠ.

Na finálovom vystúpení víťazov krajských kôl v troch vekových kategóriách, ktorá sa každoročne koná pod záštitou nášho svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského, sa v Dome umenia v Piešťanoch mohli zúčastniť na dopoludňajšej generálke deti základných škôl z blízkeho okolia zdarma. Tridsaťtri detí a sedem dospelých z Radošiny vychutnávalo zvonivé hlasy víťazov, videlo na vlastné oči Petra Dvorského a tiež Orchester ľudových nástrojov Rádia Slovenska pod vedením Miroslava Dudíka. Niektoré z nich sa potom zúčastnili aj na večernom finále s vyhlasovaním víťazov doplneného o spev známych operných spevákov. Veď mnohí z nich – Petra Dvorského nevynímajúc, začínali svoju opernú kariéru práve tam.

 

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

sa vo štvrtok 23. júna konala procesia okolo kostola k štyrom oltárikom, ktoré pripravili šikovné skupinky farníčok a farníkov. Deti – najmä dievčatá – posýpali cestu popred pána dekana nesúceho Oltárnu sviatosť, aby si ju veriaci takto štvornásobne uctili a uvedomili si slová: „na Sviatosti Oltárnej stojí a padá všetko“, ako to krátko predtým zaznelo v homílii pána dekana počas svätej omše, ktorá procesii predchádzala.

 

 

Titul zasvätenia kostola a farnosti

 

Na titul nášho kostola a farnosti, ktorým je Sviatok Najsvätejšej Trojice, a ktorý pripadol v tomto roku na 19. júna, sa konala slávnostná svätá omša a v popoludňajších hodinách pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou s požehnaním.

 

 

 

 

 

Svätodušná nedeľa – 12. júna

patrí k sviatkom, ktorý si veriaci veľmi ctia a tradične býva predĺžený o Svätodušný pondelok.

Deti, ktoré dva týždne predtým prvýkrát pristúpili k svätému prijímaniu, mali plnú účasť na tomto sviatku.

 

 

 

 

Vypni telku, zapni seba

Týždeň od 23. do 29. mája sa na výzvu eRka niesol v znamení Vypni telku, zapni seba. Ako sa ukázalo, pobyt detí vonku je ich prirodzenou potrebou, najmä keď je pekné počasie. Päťkrát od utorka do soboty sa stretli v Centre sv. Pavla pri rôznych aktivitách. Najpočetnejšia bola účasť na opekačke v stredu, na ktorej bolo 20 detí a vytvorili priateľské a veselé spoločenstvo. Na ďalších stretkách boli súťaže, čistenie okolia sochy Panny Márie pri miestnej gaštanici, loptové hry, štipcová naháňačka, hry s rôznymi predmetmi v miestnosti, vytváranie pohybujúcich sa papierových postáv pod vedením nových animátoriek Lenky Vatrskovej a Katky Medekovej a mnohé ďalšie. Všetky stretká sa začínali a končili spoločnou modlitbou.

Misijná púť detí Rajecká Lesná 14.5.2011

Už piaty raz sa koledníci Dobrej noviny z našej farnosti zúčastnili na Misijnej púti v Rajeckej Lesnej. Tentoraz mali týždeň pred púťou aj prípravné stretnutie v Centre sv. Pavla s opekačkou na záver stretnutia. Na ňom si pohovorili okrem organizačných vecí aj to, čo púť je, čo je misia, kto je misionár, akými misionármi sú deti doma, akú medzinárodnú misiu vykonávajú a tiež, ako budú svedčiť o Ježišovi aj svojou účasťou na púti.

Duchovným naladením na prežívanie púte bola modlitba slávnostného ruženca cestou tam. Na púti bolo o niečo menej detí z iných diecéz a cesta výborne šla, takže sa našim deťom ušlo zatiaľ najlepšie miesto s pohľadom na javisko, ktoré slúžilo pri svätej omši ako oltár. Rôznofarebné šatky, ktoré všetci 50-ti naši účastníci od organizátorov dostali, slúžili výborne nielen na odlíšenie pútnikov od ostatných, ale aj na viditeľné odlíšenie podľa diecéz, keď nimi na povel zamávali. Púť slávila desiate narodeniny, a tak boli odmenené všetky deti narodené v roku 2002, keď sa konala prvá púť. Dokonca sa našli aj dve deti – dvojčatá, ktoré sa narodili presne v deň konania prvej púte – 5. októbra 2002. Z našich koledníčok dostala ako jedna z narodených v r. 2002 malý darček Lucia Vanková.

Na púti bol prítomný mladík z Kene, porozprával o svojom živote v slume Mukuru na okraji Nairobi, kde jednou z každodenných nedostatkových surovín je voda. Celý ročník sa niesol v znamení vody: fľaša vody bola obetným darom, katechéza, ktorú deti po skupinkách absolvovali v okolitej prírode so svojimi spolupracujúcimi osobami (SO), bola tiež o vode. Každoročne prejdú deti so SO miestnu Kalváriu a pomodlia sa Krížovú cestu určenú pre deti.

Z programu, ktorý organizátori pripravili, zaujalo deti najviac vystúpenie Márie Podhradskej s Richardom Čanakym, lebo ich ukazovačky deti poznajú už z akcií, ktoré sú doma súčasťou prípravy na koledovanie i na púť. Vyspevovali si ich potom ešte aj cestou domov.

Vyvrcholením púte bola ako vždy svätá omša s otcom biskupom Tomášom Galisom a mnohými prítomnými kňazmi ako koncelebrantmi, čiže mimoriadne slávnostná.

Počasie bolo podľa detí najlepšie, aké zatiaľ na púti zažili a darčeky, ktoré od eRka dostali a rozdelené im boli na spiatočnej ceste, boli mimoriadne dobre zvolené. Deťom sa veľmi páčili a zdá sa, že ich niektoré nosia všade so sebou. Modlitbou poďakovali pred návratom za zdarný priebeh akcie. Pán Boh zaplať a požehnaj tých, ktorí takúto krásnu celoslovenskú duchovnú akciu pre deti organizujú.

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

1. mája 2011 sa veriaci stretli o 15. hod. v miestnom kostole na pobožnosti venovanej Božiemu milosrdenstvu. Keďže v dopoludňajších hodinách bol blahorečený celým svetom milovaný pápež Ján Pavol II, tesne pred ňou  p. dekan čítal o novom blahoslavenom v súvislosti so sviatkom Božieho milosrdenstva, keďže práve on ho zaviedol, on beatifikoval sestru Faustínu Kowalskú a zomrel v predvečer tohto sviatku. V tomto znamení sa niesla i nasledujúca pobožnosť s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Na záver boli veriaci požehnaní so Sviatosťou a na výzvu p. dekana zaspievali pápežskú hymnu.

 

Biblické stretká detí

Už tretí rok sa stretali deti v Centre sv. Pavla na pôstnych biblických stretkách, ktoré pripravuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Stretká sa konali vždy v ten istý deň a hodinu, vo štvrtok o 19. hod. Na každom stretku premeditovala zúčastnená skupinka detí ( od 2 do 6) evanjelium nasledujúcej nedele. Napriek nevysokému počtu detí sa na každom stretku vytvorila krásna priateľská a duchovná atmosféra. Deti po tichej meditácii nad textom bohato diskutovali o evanjeliu a v tomto roku meditáciu podporoval i obrázok znázorňujúci dianie vyslovené v čítaní. Z vymaľovaných obrázkov vznikla krásna nástenka. Záver každého stretnutia tvorili agapé – voľná veselá debata pri pohostení. Bohu vďaka.

 

Životné jubileum p. dekana

9. apríla sa oslávil vdp. Havran 5O rokov života. Počas sobotňajšej večernej svätej omše mu k tomuto jubileu zablahoželali p. starostka JUDr. Marta Kolková a Ing. Blažej Rolinec za Obecný úrad a občanov Radošiny. V nedeľu prijal p. dekan trojité blahoželanie v každej filiálke i vo farskom kostole.

Nezvyčajná pôstna výzva

zaznela na konci sv. omše na štvrtú pôstnu nedeľu 3. apríla 2011 z úst p. dekana. Hoci nie  je  Advent,  ale naopak prežívame pôstne obdobie a pripravujeme  sa na Veľkonočné  sviatky,  odporučil  veriacim zažať si pri  večernej  modlitbe sviečku a iba  pri jej svetle si sprítomniť Kristovo svetlo a  duchovne  ho tak  intenzívnejšie prežiť.  Svetlo  jednej   malej sviečky   tak  zobudí  možno  už   vyblednuté,  zovšednené   vedomie významu Kristovej  obety  a  vzniknutý kontrast svetla a tmy oživí našu vieru.

Dekanátny ples koledníkov Dobrej noviny

V sobotu 19. februára 2011 sa v kultúrnom dome v Radošine uskutočnil dekanátny ples koledníkov Dobrej noviny. Zúčastnili sa ňom koledníci zo štyroch farností, kde sa koledovalo: Nitrianska Blatnica, Ardanovce, Horné Obdokovce a Radošina. Na plese chýbali už len koledníci z Bojnej.

Stojedenásť koledníkov so svojimi sprevádzajúcimi osobami a kňazmi z Horných Obdokoviec a Ardanoviec sa spolu zišlo o 10,30 hod. na svätej omši v radošinskom kostole. Pán dekan Ľubomír Havran vysoko vyzdvihol  kolednícku prácu, zdôraznil pravdu, ktorú si možno mnohí ani neuvedomili, a síce, že oni boli vyvolení, aby roznášali do domov radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša, a pritom splnili jeho želanie, aby sme sa delili s chudobnými. Za základ mu slúžilo evanjelium o premenení Pána Ježiša na vrchu Tábor, pri ktorom boli prítomní apoštoli, ktorých si vybral: Peter, Jakub a Ján. Spomedzi detí si tiež vybral tie, ktoré boli ochotné a vedeli obetovať svoj voľný čas.

V kultúrnom dome okrem pohostenia sa spontánne vytvorilo spoločenstvo v radostnej zábave, súťažiach, tanci, bolo plné smiechu a dobrej nálady. Dušou zábavy bola naša najlepšia animátorka a členka eRka Danka Neumannová s pomocníčkami Miškou Barátovou, Katkou Medekovou a Lenkou Vatrskovou. Ukazovačky, spoločné i spontánne tance a súťaže dostali deti do správneho varu. Akcia sa stretla zo strany občanov s veľkou podporou. Päť šikovných obetavých žien sa staralo o to, aby boli stoly stále plné, výzdobu a hudbu zabezpečili tri všetkým známe rodiny, gazdinky z Radošiny i ďalších obcí prekvapili množstvom napečených dobrôt a sponzori, vrátane zdarma poskytnutých priestorov KD zo strany obce prispeli tak výdatne, že výdavky sa až na pár drobných vyrovnali skutočnej spotrebe.    

Ďakujeme ti, Pane Bože, že si si nás vybral a celý čas požehnával. Požehnaj, prosíme, aj tých, ktorí nám nezištne pomohli.

 

 

 

Stretnutie detí a mládeže 29. januára

Záujem stretnúť sa, ktorý vyšiel z úst detí na farskom stretnutí koledníkov, sa splnil už o týždeň 29. januára 2011. Stretnutie sa konalo vďaka ochote vedenia obce v kultúrnom dome. Tútorom stretnutia bol tentoraz p. dekan. Zorganizoval pre deti a mládež zábavné popoludnie.

Vďaka ochotným rodinám Stanka Tomašoviča, Gabiky Valovičovej a rodine Mundiovej, ktoré sú bohaté na deti a vedú svoje ratolesti k viere a uplatneniu hudobných talentov, sa mohla konať aj minidiskotéka. Spomínané rodiny zapožičali zvukovú aparatúru a Danko Mundi, ktorý je ešte stále žiakom ZŠ, aj keď posledného ročníka, bol vynikajúcim disdžokejom. Animátorka Danka Neumannová z Behyniec, ktorá je už vysokoškoláčkou a z vlastnej iniciatívy i členkou eRka, viedla súťaže, hry, ukazovačky a dostala deti do správnej nálady. Veľmi dobre sa zabávali, hrali, s plným nasadením súťažili a spoločne tancovali. Pán dekan sa bavil spolu s deťmi, čím podporil dobrú atmosféru podujatia, lebo deti cítili, že ich má rád a praje im. Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou a ukončilo poďakovaním aj organizátorom, ale najmä Pánu Bohu, modlitbou a požehnaním.

 

Farské stretnutie koledníkov

Každý rok sa koledníci stretnú, aby vyhodnotili priebeh Dobrej noviny. V Centre sv. Pavla sa stretli 22. januára za účasti p. dekana Ľ. Havrana. Na stretnutí sa majú možnosť zúčastniť aj koledníci z filiálok a vytvoriť tak spoločenstvo, ktoré v celej farnosti tou istou aktivitou slúži na ten istý cieľ, ale spoločne sa stretnú až pri vyhodnotení. Okrem správy o celkovej príprave, ktorá zosumarizovane informuje o tom, aký priebeh mal nácvik, sa dozvedia tiež, aké zážitky počas koledovania mali jednotlivé skupinky. Bývajú to zážitky veselé. Tak aj tento rok, hoci  z piatich ročníkov, ktoré už koledníci absolvovali, bolo tento rok asi najhoršie počasie. Zdalo sa však, že ho brali s humorom a o to viac sa snažili. Stretnutie potom pokračuje pohostením z toho, čo si deti v rodinách vykoledovali pre seba, spoločnými hrami, súťažami, ukazovačkami... Deti prejavili záujem stretávať sa takto spoločne aj častejšie.

 

Krst Krista Pána – koniec Vianočného obdobia

Tento rok pripadol sviatok Krstu Krista Pána na 9. januára a zároveň sa začalo obdobie „cez rok“. Kostol bol počas Vianoc krásne vyzdobený, speváčky dopĺňali slávenie vianočného obdobia krásnym spevom a prebehlo viacero farských aktivít. Hoci je pre zainteresovaných dobrovoľníkov samozrejmé prispieť svojím talentom a jeho použitím sa poďakovať Pánovi,

dobre padlo aj poďakovanie z úst p. dekana, ktorý vyzdvihol prácu vykonanú na oslavu narodenia Pána Ježiša. Spoločne sa vždy urobí viac a krajšie.

Jasličková slávnosť

 

Na Sviatok Svätej rodiny 26. decembra bola v kostole po popoludňajšej pobožnosti jasličková slávnosť. Deti si pripravili bohatý program a pozrieť sa naň prišli príbuzní v hojnom počte.

 

 

Koledníci Dobrej noviny aj tento rok v akcii

 

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra navštevovali kolednícke skupinky domácnosti a roznášali dobrú novinu. Bolo ich 60 v 10 skupinkách – 5 v Radošine, 3 v Behynciach a 2 v Bzinciach. Sprevádzalo ich 18 spolupracujúcich osôb, spolu s 2 ZO sa na akcii zúčastnilo 80 ľudí. Navštívili 159 rodín a pre Afriku vyzbierali 1741,60 eur a 182 Sk. Peniaze boli odoslané do eRka v Bratislave, ktoré zhromažďuje všetky príspevky a stará sa o ich použitie na správne účely.

Počasie neprialo koledníkom ani v tento deň. Snežilo a fúkal studený vietor. Napriek tomu prišli koledníci nadšenejší ako v predchádzajúcich rokoch. V rodinách prejavili s nimi väčší súcit, keďže bolo počasie také nedobré a deti zase mali pocit väčšej zásluhy.

 

 

Slávenie vianočných sviatkov

 

Sviatočné dni tohtoročných Vianoc prilákalo v tomto roku na pohľad viac veriacich ako po iné roky. Náš duchovný otec svojím láskavým a veľmi dôstojným slávením svätých omší prilákava do kostola stále viac veriacich. Postupne sa vypracovala aj veľmi dobrá spevácka skupina a svojím krásnym speváckym prejavom dotvára atmosféru slávenia Eucharistie. Stále viacerí cítime, čo vnáša pokoj do našich duší a čo nám pravdivo vysvetľuje život so všetkým, čo prináša.

 

Modlitba deviatnika pred vianočnými sviatkami

 

V čase Adventu 2010 dostali čitatelia Katolíckych novín ako pozornosť od redakcie v Katolíckych novinách vložený deviatnik k Vianociam. Veriaci vyšli s iniciatívou schádzať sa na jeho modlitbe v kostole pravidelne v určenom čase aj v dňoch, keď nie je vo farskom kostole svätá omša. Tak sa doňho mohli tí, ktorí mali záujem a čas, zapojiť počas deviatich dní od 16. decembra do 24. decembra. Okrem toho sa ho ostatní záujemcovia mohli modliť samostatne doma.

 

Vysielacia svätá omša koledníkov Dobrej noviny

 

Tento rok koledníkom neprialo počasie, bohato snežilo, na mnohých miestach boli snehové kalamity a cesty druhej triedy zostávali neupravené. Napriek tomu sa podarilo 42 koledníkom  Dobrej noviny z našej farnosti, ktorých sprevádzali štyria dospelí  12. decembra 2010 o 11. hod. dopoludnia zúčastniť na vysielacej svätej omši v katedrále svätého Emeráma v Nitre. Pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Marián Chovanec odslúžil pre takmer päťsto koledníkov veľmi pôsobivú vysielaciu svätú omšu a slávnostne vyslal koledníkov roznášať do domácností farnosti dobrú novinu o narodení Ježiška spojenú so zbierkou na pomoc africkým krajinám. Našich koledníkov oduševnil do tejto bohumilej činnosti a odozva sa prejavila i v samotnom koledovaní.

 

 

Ranné sväté omše

 

Od 6. decembra 2010 boli slúžené sväté omše v pracovných dňoch ráno o 6,15 hod vo všetkých obciach farnosti. V tomto skorom rannom čase boli navštevované bohatšie ako vo večerných hodinách. Príprava na príchod Ježiša ako dieťaťa na tento svet bola vďaka nim intenzívnejšia a prejavila sa potom aj bohatou účasťou na vianočných svätých omšiach a na počte ľudí pristupujúcich k svätému prijímaniu.

Obnova fasády kostola

 

V druhej polovici septembra a celý október 2010 dostával radošinský farský kostol Najsvätejšej Trojice nový šat. Obnovená bola pôsobením poveternostných podmienok už veľmi vyblednutá a niekde opadaná fasáda. Asi do výšky jedného metra nad zemou bola

obitá pôvodná omietka a nahradená novou sanačnou. Okolo celého kostola boli čiastočne odkryté aj základy kostola vyhĺbením odvodňovacieho kanála, vložená odvodňovacia hadica

a zasypaná nie zeminou, ako to bolo predtým, ale vzdušná zasypaná veľkými guľatými kameňmi. Tým by sa malo zabrániť nasávaniu vlhkosti múrmi. Následne bol kostol natretý novou, o niečo tmavšou fasádnou farbou. V nej sa pekne vynímajú kamenné obruby okien a bočných už zamurovaných dverí, ktoré zostali nezatreté. Tým istým spôsobom bola zvonka opravená aj kaplnka pred vchodom do areálu kostola. Ku dverám kaplnky, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou terénu, boli novo vybudované schody, keďže pôvodné sa už úplne rozpadli. Zničený chodník vedľa kostola z ľavej strany vedúci ku sakristii bol vyložený zámkovou dlažbou. Odborné práce vykonala firma Stylemont, brigádnici z radov veriacich sa na pomocných prácach zúčastňovali vo veľmi malom počte. Najskalnejším brigádnikom bol pán Rudolf Manas, ktorý nevynechal ako jediný ani jednu brigádu a občas musel brigádovať aj pán dekan, o ktorom je známe, že „si tyká s čakanom a lopatou“, ako to niekedy hovorieva.

Ak by sa naozaj vydaril zámer sledovaný týmito prácami, mal by sa z interiéru kostola odstrániť nepríjemný plesňový zápach. Postupne by sa malo pokračovať na úprave celého areálu kostola.

 

 

Sväté omše za jubilantov už štvrtý rok

 

V priebehu mesiacov september a október požiadali o odslúženie svätých omší s úmyslom poďakovať sa za dar života jubilanti, ktorí sa dožili 60, 70 a 80 rokov a pochádzajú, žijú alebo boli pokrstení v Radošine. Tento pekný zvyk, ktorý svedčí o ich duchovnej zrelosti, sa vo farnosti udomácnil a sväté omše na tento úmysel boli odslúžené už štvrtý rok. Atmosféra svätých omší býva vďaka láskavým a prajným slovám pána dekana Ľ. Havrana, krásnym spevom speváčok a celkovým slávnostným priebehom svätých omší veľmi príjemná. Veríme, že prejavená vďaka u tých, ktorí to s ňou myslia úprimne, nezostane bez odmeny. Veď „Boh sa v štedrosti zahanbiť nedá“.

Poďakovanie za úrodu v Radošine aj v roku 2010 slávnostne

 

„Ty si, Bože, v každom chráme v svätostánku živý chlieb...“ Tieto slová nás napadli pri pohľade na „hodový“ kostol, tradične vyzdobený plodmi záhrad, polí a viníc v nedeľu 19. septembra. Živé plody, pestrá variácia ich rozmiestnenia tak, aby svojou krásou zvýraznili nesmierne bohatstvo tvarov a farieb toho, čo nám Pán daruje ako obživu pre telo, je takpovediac pred jeho zrakom – pred svätostánkom. Je medzi nami živý a stará sa o naše telo i dušu. Až človek nevie, za čo má skôr ďakovať. Termín sviatku nášho kostola pripadol na jesenné kántrové dni, keď v jednom z nich máme ďakovať za úrodu.

            Po studenej a mokrej jari a nie veľmi prajnejšom lete, keď mnohá úroda skončila pod vodou, sa zdalo, že nám Pán Boh požehnal tento rok menej. A znova sa ukázalo, že to nie je pravda. A ukázalo sa tiež, že vieme ďakovať. Toľko darcov, toľko pomocných rúk azda ešte nebolo. Obrazy vytvorené výlučne z prírodných materiálov a farieb musia každého presvedčiť, kto je ich Pánom a kto je Pánom talentov skrytých v rukách a fantázii tvorcov výzdoby. Kiež ich bohatstvo, vôňa a krása oslovia každé srdce a naplnia ho pocitom vďaky.

           

Púť k svätému Jakubovi

V dňoch 1. až 12. augusta 2010 pán dekan Ľubomír Havran absolvoval cyklistickú púť do svetoznámeho pútnického miesta Santiago de Compostela. Dňa 4. septembra, na prvú nedeľu v mesiaci po popoludňajšej pobožnosti, pripravil pre veriacich celej farnosti prezentáciu z tejto púte. Po úvodnom oboznámení so sv. Jakubom a vznikom pútí premietol na plátno fotografie z celej 839 km dlhej trasy, začínajúcej už vo Francúzsku, čiže spojenej s prekonaním Pyrenejí a vedúcej aj cez Lurdy. Fotografie zachytávali nielen priebeh púte, ale aj architektúru a spôsob života Španielov, tak odlišných od našich a na záver nádhernú Baziliku sv. Jakuba, v ktorej sú k úcte vystavené pozostatky tohto svätca, jedného z apoštolov Pána Ježiša. A hoci pobyt pri rakve s pozostatkami pre množstvo pútnikov je len veľmi kratučký – vlastne len prechod popri nej, svätosť celého prostredia na pútnika hlboko zapôsobí. Púť je možné vykonať vraj trojakým spôsobom: pešo vyše 170 km, na koni alebo bicykli, kde je trasa omnoho dlhšia, ale je možné si ju trochu skrátiť a vychádzať i z bližšieho miesta. Každá z nich je spojená s námahou a osobnou obetou. Replika pútnickej palice sv. Jakuba, doplnená mušľou ako jej typickým doplnkom (ako sme sa z prezentácie dozvedeli, slúžiacej pri krste na naberanie krstnej vody) a zavesená tekvička vzbudzovali predstavu sv. Jakuba putujúceho po Španielsku. Takúto púť by už málokto z nás dokázal absolvovať. Svätý Jakub ako apoštol Pánu Ježišovi veľmi blízky, volá veriacich k putovaniu a prinášaniu osobných obetí aj mnoho rokov po svojej smrti, a tak ďalej pracuje pre svojho milovaného Majstra. Prezentácia duchovne mocne zapôsobila na početných prítomných a vyvolala pocity vďačnosti, že ju – s nami duchovne spojený – vykonal i za nás náš duchovný otec.

Púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

 

V predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie 14. augusta 2010 sa skupina veriacich z Radošiny, Bziniec a Nitrianskej Blatnice spoločne zúčastnila na púti k Nebeskej Matke v Nitre na Kalvárii. Program púte sa skladal zo spoločnej modlitby krížovej cesty na nitrianskej Kalvárii, svätej omše, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec a koncelebrantmi okrem iných emeritný arcibiskup Ján Sokol a emeritný biskup Dominik Tóth. Po nej nasledovala spoločná modlitba slávnostného ruženca s veľmi zaujímavými zamysleniami na začiatku každého desiatku a  jeho obetovaním na rôzne úmysly, a potom spoločná procesia so zažatými sviecami a spevom mariánskych piesní k Lurdskej jaskyni. Pri nej sa pútnici modlili Loretánske litánie a dostali požehnanie.  Počas celej púte bola možnosť prijať sviatosť zmierenia, viacerí naši pútnici túto ponuku využili. Sila púte bola mocná. K nebu sa naraz vznášali modlitby tisícok pútnikov. Sme radi, že aj našich.

 

 

 

Pravidelná prázdninová púť detí

 

Aj tento rok, podobne ako v predchádzajúcich, sa pod záštitou dp. dekana Ľubomíra Havrana konal 28. júla 2010 celodenný výlet detí - koledníkov Dobrej noviny, miništrantov, ale aj iných detí, spojený s návštevou pútnického miesta. Tento rok to bolo do Topoľčianok, kde sa krátko predtým konala hlavná púť ku Karmelskej alebo tiež Škapuliarskej Panne Márii. V miestnom kostole, zasvätenom sv. Kataríne Alexandrijskej, v ktorom sa však nachádza obraz Karmelskej Panny Márie, privítal našich pútnikov miestny správca farnosti a povedal v krátkosti niečo z histórie pútí i kresťanského života v Topoľčiankach. Tu odslúžil p. dekan detskú svätú omšu pre našich malých i väčších účastníkov púte a po nej navštívili pútnici bohatú ponuku Topoľčianok: kaštieľ, chov koní a zubry. Zážitkov bolo veľa a spokojnosť detí bola očividná.

Menovanie dp. Ľ. Havrana za farára

Dekrétom Nitrianskeho biskupstva Mons. Viliam Judák menoval viacerých kňazov biskupstva farármi farností, v ktorých pôsobia. Keďže farárom bol ním menovaný aj náš duchovný otec, dekrét bol prečítaný pri všetkých sv. omšiach s nedeľnou platnosťou dňa 3. a 4. júla 2010 vo všetkých kostoloch farnosti Radošina, Menovanie nadobudlo účinnosť prečítaním dekrétu v rámci oznamov pred prítomnými veriacimi a podpisom o jeho prečítaní dvomi svedkami vybranými z veriacich. 

25. výročie kňazskej vysviacky

oslávil svätou omšou 20. júna 2010 vdp. dekan PaedDr. Ľubomír Havran. Vyše stovky

veriacich prejavili svoju vďačnosť a úctu svojmu duchovnému otcovi finančnými príspevkami

a zúčastnili sa tak okrem malého darčeka aj duchovne na vyjadrení vďaky a spolupatričnosti

s farnosťou a cirkvou. Ich zjednotenie na tejto akcii znamenalo, že farnosť sa vyvíja a miluje

svojho kňaza. Tentoraz sa spojili tí, ktorí vôbec neoplývajú materiálnym bohatstvom

a považovali si za veľkú česť, že môžu svojou troškou prispieť.  Poďakovanie duchovnému

otcovi na záver sv. omše vyjadril starosta obce Ing. František Šugra a zástupkyňa filiálky

Bzince M. Šišková. Hlboko nás oslovili nanajvýš skromné slová p. dekana, že považuje toto

výročie za bežný deň svojej služby, ale najmä to, že si robí starosť o deti farnosti, ktoré sa

dostávajú pod rôzne škodlivé vplyvy. Apeloval na rodičov, aby sa aj oni viac zamýšľali nad

ich budúcnosťou. Svojou výzvou milovať Pána Ježiša ako stred vesmíru a našich životov,

oslovil naše srdcia, aby sme poklad hľadali tam, kde skutočne je. Ďakujeme.

Prosebné dni

 

Prosiť za úrodu na poliach, o požehnanie našich polí, sa veriaci na čele s vdp. Havranom vybrali po svätej omši 11. mája 2010 na prekrásne miesto za dedinou, obklopené poľami a vyvýšenom tak, že z neho ako na dlani vidno Radošinu v plnej kráse. Požehnané boli všetky svetové strany a doplnené nielen čítaním statí z Evanjelia, ale aj prosbami za požehnanie úrody a pokropenie polí svätenou vodou i kadidlom vyslané prosby nahor smerom k Nebeskému Otcovi. „Rok korunuješ svojou dobrotou, Pane..., otváraš svoju ruku a nasycuješ všetko živé...“ hovorí žalmista. Daj, Bože!

 

 

 

CHLIEB – o Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej

 

 Práve na chlieb, chlieb života – Eucharistiu, bola zameraná  katechéza na Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej 8. mája 2010. Z našej farnosti ju navštívilo 43 detí a dospelých v jednom spoločnom autobuse a jedna celá rodina autom. V celodennom programe púte je vždy nejaká atrakcia, tentoraz to boli dvaja klauni z Nemecka. Hovorilo sa o Afrike, pre ktorú sme cez Vianoce navštevovali rodiny na Slovensku, aby sme im duchovne i hmotne dokázali lásku Božieho Dieťaťa a cez ňu  spolupatričnosť celého sveta do jednej veľkej rodiny. Swahilčina a africké tance – to bola jedna zo symbolických spojníc s Keňou, pre nás už takmer blízkou priateľskou krajinou. Katechéza o eucharistickom chlebe, ktorá sa uskutočnila v skupinách v okolitej prírode, bola deťom známa z hodín náboženstva i zo svätých omší, ale zjesť kúsok odlomeného, nie odrezaného naozajstného chleba, ktorý skupinky dostali od organizátorov na začiatku putovania, bolo nielen nové, ale aj spájajúce, veď každý dostal úlomok toho istého chleba. Na záver katechézy vytvorili deti zo svojich tiel chlieb – jeden chlieb z mnohých zŕn – detských tiel.  Táto púť bola pre našich koledníkov Dobrej noviny už štvrtá, ale ani na jednej deti v sprievode svojich vedúcich a p. dekana nevynechali blízku Kalváriu a aj teraz si pripomenuli jej zastavenia. Zo všetkého najduchovnejší ako vždy je záver – svätá omša slúžená otcom biskupom. Hlavným celebrantom bol žilinský biskup Mons. Galis.

Modlitby cestou na púť boli zamerané v Roku kňazov práve na nich. Na ceste tam i späť účastníci vďaka spoločnosti vdp. Havrana zažili ozajstnú pútnickú atmosféru modlitbami pred púťou i po púti s požehnaním. Počasie vyšlo ideálne, trochu unavení môžeme povedať: Bohu vďaka.

Obraz Najsvätejšej Trojice opäť na oltári.

V čase Vianočného a Pôstneho obdobia bol obraz Najsvätejšej Trojice, ktorej je farnosť Radošina zasvätená, nahradený vianočným obrazom z pozostalosti miestnej umelkyne a v čase pôstu vkusným závesom s tŕňovou korunou, ktorej autorkou bola miestna farníčka. Za dva a pol mesiaca sa podarilo obraz Najsvätejšej Trojice zreštaurovať  a v sobotu 27. marca sa vrátil na hlavný oltár kostola. Tento krok si vynútil stav spomínaného obrazu, s vyblednutými farbami a roztrhnutým plátnom. Iniciátor, objednávateľ reštaurátorských prác a ich úhradou bol p. dekan Ľubomír Havran. Celý hlavný oltár by si veľmi vyžadoval obnovu, jeho stav je naozaj v štádiu nutnej opravy, ale aj začiatok, a to obrazom zasvätenia farnosti, sa výrazne zmenil jeho vzhľad. Toto vznešené centrum podvedome priťahuje oči veriacich a čiastočne „zastiera“ ostatné nedostatky. A vari najviac dáva vyniknúť, že naša farnosť má toho najsvätejšieho patróna, akého len môže mať.

 

Kostol v Radošine je sprístupnený i mimo slávení liturgie a pobožností veriacim.

Aby nám bol Pán Ježiš čo najbližšie počas celého dňa, vnútorné dvere kostola dostali ochranu v podobe mreže. Takto možno nielen vidieť, ale priamo cítiť posvätnú atmosféru jeho vznešeného príbytku. Veriaci sa zastavujú, aby sa poklonili, poďakovali i poprosili.

Dekanátny ples koledníkov DN

 

Nitrianska Blatnica pod vedením miestneho p. farára pripravila už druhýkrát ples koledníkov Dobrej noviny nášho dekanátu, v tomto roku 31. januára. Začal sa svätou omšou o 10,30 v miestnom kostole, po nej nasledoval veselý program v kultúrnom dome. Okrem bohatého pohostenia si deti mohli zasúťažiť v rôznych súťažiach zameraných najmä na obratnosť, rýchlosť, sústredenosť, zatancovať spoločne tance s pohybovými pravidlami, vyhrať v tombole, ale hlavne zažiť radosť zo spoločenstva. Na plese sa – asi pre pravé zimné počasie so snežením a šmýkaním – zúčastnili iba štyri farnosti. Sprevádzali ich duchovní otcovia, tým dostala akcia dôstojný ráz. Moderátorom celého plesu bol ako vlani blatnický pán farár, ktorý je známy svojím vzťahom k divadelnému umeniu a vie deti dostať do správneho varu, uvoľnenosti a veselosti, svojím vystupovaním a slovným sprevádzaním ich vie zaujať a nenútene zapojiť do spoločných činností. Tridsať detí z radošinskej farnosti na čele s p. dekanom Ľ. Havranom druhýkrát ďakuje Nitrianskej Blatnici, v ktorej sa vedia spojiť obetavci a urobiť radosť deťom.

 

Stretnutia miništrantov

 

Byť miništrantom si vyžaduje vedieť o svätej omši i ostatných pobožnostiach viac, ako to deti bežne vedia z náboženstva. Vyžaduje si to tiež obetavosť, sútredenosť, niekedy i odriekanie a schopnosť slúžiť. Majú tiež vytvoriť správnu partiu, ktorá vie službu pri oltári pravidelne zabezpečiť. Preto sa s p. dekanom stretávajú a pripravujú sa na to – vždy na báze dobrovoľnosti, ale aj pocitu zodpovednosti. Okrem priamej miništrantskej prípravy tvoria spoločne futbalové tímy, ktoré si s ním každý týždeň zahrajú futbal. V lete sa spoločne vyberú na púť, teda na nejaký pekný výlet.

Vyhodnotenie Dobrej noviny

 

Dňa 17. januára sa v Centre sv. Pavla zišli koledníci Dobrej noviny, aby vyhodnotili priebeh celej akcie, teda to, čo jej predchádzalo i jej výsledok. P. Bušíková prečítala správu o štvrtej DN v našej obci. Ako vlani, aj tento rok sa v Radošine utvorilo 5 skupiniek koledníkov, v Behynciach 3 skupinky a v Bzinciach 2 skupinky. Prvýkrát v tomto roku požehnávali koledníci domy, písali na veraje dverí 20 – C + M + B – 10 kriedou, ktorú im posvätenú odovzdal otec biskup Viliam Judák na vysielacej sv. omši 13. decembra 2009 v Nitre v Katedrále sv. Emeráma.

Deťom sa prihovoril i p. dekan, ktorý bol na stretnutí prítomný, poďakoval deťom za ich obetavosť a tlmočil kladné vyjadrenia viacerých rodín, ktoré koledníci navštívili.

            Deti navštívené rodiny bohato obdarovali rôznymi sladkosťami. Z toho, čo sa nedalo rozdeliť a z ovocia dostali o 3 dni deti balíčky, z ostatných sladkostí bolo pripravené pohostenie spojené s vyhodnotením. Animátorky stretiek Danka Neumannová a Žofka Naňová pripravili na toto stretnutie rôzne súťaže a hry a vytvorili nimi takú veselú atmosféru, že sa deti ťažko rozchádzali.

Dokonca prejavili túžbu stretnúť sa tam o týždeň znova.

 

 

Návšteva chrámového zboru z Bojnej

 

Na pozvanie p. dekana Ľ. Havrana nás v nedeľu 10. januára 2010 , teda na sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí Vianočné obdobie, navštívil chrámový zbor z Bojnej, patriacej do Radošinského dekanátu. Svojím dokonalým spevom, vedeným skúseným hudobníkom, sprevádzali nielen samotné obrady, ale po ich skončení zaspievali ešte niekoľko piesní a veriaci tak zažili malý „Vianočný koncert“.

 

Roráty

Po dlhšom čase sa vo farnosti obnovil zvyk sláviť roráty. Tento rok bola ich atmosféra veľmi pôsobivá vďaka živému svetlu. Kostol bol ponorený do príjemného šera utvoreného malými kahančekmi umiestnenými na každej lavici, bočných oltárikoch a obetnom stole. Na začiatku zaznelo spievané Anjel Pána a po ňom nasledovala svätá omša. Veriaci svojou hojnou účasťou na nich dali najavo, že v tejto zvláštnej atmosfére sa ich srdcia ľahšie otvárajú tajomstvu Vianoc.

 

 

Vianoce

Vianoce sú čarovným sviatkom pre veriacich i neveriacich. Veriť, že ich zmyslom je narodenie Vykupiteľa ľudstva a prežiť ich v tomto duchu v rodine s pohľadom upretým na Svätú rodinu ako vzor pre všetky rodiny, to je možnosť precítiť ich naplno. To dokazuje i obetavosť  dobrovoľníkov pri výzdobe nášho kostola, aby bol hodným prijať tak významného hosťa, akým je dieťatko Ježiš. Počas troch sviatočných dní, ktoré v tomto roku nasledovali po sebe a utvorili tak trojicu po sebe idúcich nedieľ, sa veriaci mohli zúčastniť na jedenástich svätých omšiach odslúžených v našej farnosti naším duchovným otcom. Ďakujeme Ti, Pane, že sme ich mohli tak úžasne prežiť.

 

 

Dobrá novina

Do koledovania v Dobrej novine, ktorú organizuje na Slovensku eRko, sa koledníci našej farnosti zapojili po štvrtý raz. V deň koledovania – 25. decembra, ich p. dekan na konci svätej omše požehnal a slávnostne vyslal roznášať dobrú zvesť. Robili tak s plným nasadením, o čom svedčí aj niekoľko čísel z tejto akcie.

Počet koledníkov vo farnosti  :   52

Počet sprevádzajúcich osôb:      20

Počet zodpovedných osôb:           2

Spolu:                                           74

Na pomoc biedou, suchom, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania sužovanej Afrike 156 navštívených rodín prispelo sumou 1712,58 euro, čo je 51593,19 Sk a 2302,50 Sk (zbierali sa aj slovenské koruny), spolu 53895,69 Sk.

Prvýkrát tento rok dostali koledníci poverenie požehnávať domy navštívených rodín.

Okrem finančného príspevku na pomoc Afrike rodiny obdarovali deti mnohými sladkosťami a ovocím, z ktorého si pripravia spoločné posedenie s vyhodnotením akcie.

 

 

 

 

Jasličková slávnosť

Na sviatok Svätej rodiny 27. decembra 2009 sa po popoludňajšej pobožnosti pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou konala ako každý rok Jasličková slávnosť. Deti si pre Ježiška pripravili koledy, básne, piesne, scénku. Škoda len, že počet zúčastnených detí bol veľmi skromný. V tejto akcii sa vyžaduje vlastná zaangažovanosť detí. Odrádza ich ostych pred verejným vystúpením, alebo niečo iné? Žeby televízne programy?

 

 "Dobronovináci" na vysielacej svätej omši.

13. decembra o 11. hod. sa 42 koledníkov a 8 dospelých vrátane dp. dekana Ľ. Havrana zúčastnilo v Nitre na vysielacej svätej omši. Konala sa v najkrajšom chráme v Nitre - v Katedrále svätého Emeráma. Otec biskup Viliam Judák požehnal koledníkov, symbolicky odovzdal svetlo najmladšiemu účastníkovi sv. omše - mal iba tri roky - a požehnal tiež kriedu, ktorou budú koledníci zapisovať na veraje dverí, že dom bol požehnaný. Deti zažili krásny duchovný dotyk v spoločnosti predstaviteľa našej diecézy a ostatných takmer 500 koledníkov. 25. decembra roznesú Dobrú novinu do príbytkov vo farnosti už po štvrtý raz.

 

Mikuláš v kostole

     Už druhý rok zavítal Mikuláš v popoludňajších hodinách vo farnosti Radošina do farského kostola. Myšlienka privítať deťmi tak obľúbeného svätca, ktorý sa im vľúdne prihovorí a obdarí ich sladkosťami práve v kostole, vznikla na popud dp. dekana po viac rokoch trvajúcich Vianociach bez snehu a bez možnosti obísť celú obec na saniach, ako bolo dovtedy zvykom. Po popoludňajšej pobožnosti množstvo detí, sprevádzaných  rodičmi a starými rodičmi, spolu v útulnom, až rodinnom prostredí, s rozžiarenými očami počúvalo sv. Mikuláša a anjela, ktorý bol jeho spoločníkom, a ochotne aj tí najmenší predniesli svoje básne a piesne, aby mohli byť obdarované.
    Vrelo môžeme tento nápad odporúčať. Pán Ježiš miluje deti a určite je rád, keď ich vidí vo svojom chráme. Okrem toho je spoločná radosť omnoho účinnejšia a pôsobivejšia. A to nie iba pre deti. Spoločne sa radujú i dospelí. Aj v iných farnostiach by sa určite tak ako u nás našli ochotní Mikuláši a anjeli a neodmysliteľní, ale veľmi ochotní sponzori. Nech to tým našim Pán bohato odplatí!

 

Automatizácia zvonenia a odbíjania vežových hodín

 

4. novembra 2009 bolo namontované automatické zariadenie na zvonenie zvonov trikrát na Anjel Pána a zvonenia pred svätými omšami a automaticky je možné nastaviť zvonenie za umierajúcich prípadne iné potrebné zvonenie. Podobne vežové hodiny sú nastavené podľa najmodernejších technológií a idú na stotinu sekundy presne. O financovanie spojazdnenia vežových hodín, ich automatizáciu a automatizáciu zvonenia sa pričinili štedrí sponzori

a dobrovoľní pomocníci z radov veriacich. Súhrnné vyhodnotenie celej akcie po finančnej i pracovnej stránke a poďakovanie dobrovoľníkom urobil p. dekan Ľ. Havran v nedeľu 15. novembra.   

Pamiatka zosnulých

 1. novembra sa veriaci v popoludňajších hodinách zišli pri kríži na cintoríne a spoločne s pánom dekanom sa pomodlili modlitbu za zosnulých. Takáto pobožnosť sa konala už piaty krát a kto je práve na cintoríne sa pridá tiež. Od veriacich je táto pobožnosť veľmi požadovaná a vítaná. Smútočné miesto, za aké cintorín považujeme, sa modlitbou a posvätením svätenou vodou a vôňou kadidla stáva posvätným miestom nádeje. Veriacich oslovuje duchovne a povzbudzuje k pomoci zosnulým prostredníctvom získavania odpustkov pre duše v očistci.

Detské sväté omše

 Každý mesiac v týždni po prvom piatku bývajú vo farnosti detské sväté omše. V utorok v Behynciach, vo štvrtok v Bzinciach a v piatok v Radošine.

 Detská svätá omša v októbri

 Hoci je detská svätá omša určená najmä deťom, s veľkou obľubou ju navštevujú i dospelí, a to nielen rodičia detí. Býva živá od začiatku. Počas svätej omše hrá reprodukovaná detská hudba s krásnymi detskými textami a „chytľavými“ melódiami, ale aj vyzývaním detí k spolupráci na nej otázkami týkajúcimi sa vedomostí v súvislosti s prednášaným Božím slovom. Homília

je vždy nejakým zaujímavým príbehom, pri ktorom je v kostole ešte tichšie ako inokedy. Nikdy sa nezaobíde aj bez niečoho veselého.

            Keďže je mesiac október ružencovým a misijným mesiacom, hovorilo sa najmä o Panne Márii a jej pomoci ľuďom cez modlitbu. Tentoraz to bol príbeh o chlapcovi Jankovi, ktorý túžil stať sa miništrantom, aby bol tiež tak pekne oblečený. Vyjadril túto svoju túžbu a všetci mu v tom pomáhali. Pomohli mu dostať sa na „malý seminár“ a nakoniec i na veľký a stal sa kňazom. Pri odchode z domu ho jeho matka požehnávala. Požehnávanie sa stalo dobrodením, ktoré mu pomáhalo i naďalej na jeho životnej púti.

            Zo svätej omše si odniesli nielen deti, ale i dospelí odkaz, aby na požehnávanie nezabúdali.

 Akcia „Milión detí sa modlí svätý ruženec.“

             Naša farnosť sa zapojila do svetovej akcie vyplývajúcej z túžby sv. pátra Pia, aby sa milión detí naraz modlilo ruženec za pokoj vo svete. Akcia bola určená na misijnú nedeľu 18. októbra 2009 o 9,00 hod. Modlili sa ju deti vo všetkých kostoloch farnosti. V Radošine p. dekan zabezpečil i projekciu obrázkov k jednotlivým tajomstvám, čím sa stala modlitba živou, podporenou aj zrakovým vnímaním. Predmodlievali sa deti, ostatné aj s početnými veriacimi sa zapojili do modlitby ako zvyčajne. Dal by Pán Boh, aby sa tých detí v túto nedeľu naozaj modlilo milión, aby vyprosili tak potrebný pokoj.

 Obnovené vežové hodiny

             Po viacerých rokoch boli už nefunkčné vežové hodiny obnovené a 14. októbra 2009 sme ich znova videli ukazovať čas a počuli odbíjať štvrťhodiny a celé hodiny. Stalo sa tak vďaka iniciatíve p. dekana, ochote sponzorov podieľať sa finančne na tejto nemalej oprave i farníkom, ktorí pri ich demontáži a montáži pomáhali.

            Je na neuverenie, ako ich odbíjanie i ich funkcia – ukazovať čas, oživuje celú dedinu a dotýka sa nenápadne, ale naozajstne každého vnímavého človeka. Žijeme v čase a ony nám to z veže kostola pripomínajú. Čas beží – aj nám.

 Fatimské soboty

 Každú prvú sobotu sa hodinu pred začatím sv. omše schádzajú veriaci do kostola, aby sa spolu s p. dekanom modlili k Panne Márii osobitne pri jej soche, ktorá bola tento rok zakúpená a inštalovaná do bočného oltárika. Fatimské soboty sú obľúbenými náboženskými akciami a hojná účasť veriacich na nich svedčí o dôvere v pomoc Panny Márie.

 Október – mesiac ruženca

             Modlitba posvätného ruženca predchádza každú svätú omšu. V mesiaci októbri sa veriaci spolu v kostole modlia ruženec aj v iné dni vždy o 18.00. Ruženec tak vytvára celooktóbrovú reťaz.

 Boj proti hladu

 Vincentská rodina na Slovensku uskutočnila zbierku na pomoc mimoriadne chudobnej krajine Haiti. Radošinský Spolok sv. Vincenta s oficiálnym názvom Konferencia Kráľovnej pokoja sa do nej predávaním medovníkových srdiečok zapojil v dňoch 10. a 11. októbra. Výnos zbierky bol 560,19 eur, čo je v prepočte 16.876,28 Sk.

Top