Vodozádržné opatrenia v obci Radošina

Hlavným cieľom projektu je prispôsobenie sa negatívnym dôsledkom zmeny klímy a zníženie rizika povodní. Prostredníctvom adaptačných opatrení reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny a tým znížiť ich riziká a dôsledky na našu obec.

Problematika klimatických zmien predstavuje v súčasnej dobe často diskutovanú tému a závažný problém. Splnenie hlavného cieľa dosiahneme prostredníctvom stavebných činností, ktoré sú navrhnuté na odvádzanie a využívanie dažďovej vody.

 

Predmetom projektu sú opatrenia:

  • Budovanie zberného systému na zadržanie zrážkovej vody za účelom využitia zrážkovej vody na polievanie zelene – podzemná nádrž so vsakovacou studňou a systémom polievania zelene.
  • Budovanie vsakovacieho rigola
  • Realizácia vegetačnej steny využívajúceho zrážkové vody z okolitých plôch
  • Náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice

 

Povinné merateľné ukazovatele projektu:

  • P0368 Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 4
  • P0121 Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 614,490 m2

 

Z realizácie projektu budú priamo profitovať cieľové skupiny projektu, ktorými sú predovšetkým všetci obyvatelia obce, návštevníci, či prechodne bývajúci občania.

 

Identifikácia projektu

Názov projektu:Vodozádržné opatrenia v obci Radošina
Kód ITMS:310021W196
Operačný program:Kvalita životného prostredia
Prioritná os:2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita:2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ:2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Miesto realizácie projektu:Obec Radošina
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Riadiaci orgán:Slovenská agentúra životného prostredia
Celková oprávnené výdavky projektu:189 000,00 €
Celková hodnota nenávratného finančného príspevku:179 550,00 €
Celková hodnota spolufinancovania obcou Radošina:9 450,00 €

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Top