Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu obce Radošina.

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Typ a názov projektu: Samostatne dopytovo orientovaný projekt „Modernizácia a revitalizácia centra obce“

Výška poskytnutého príspevku:
564 932,37 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk

Všeobecné informácie o Projekte

Názov ProjektuModernizácia a revitalizácia centra obce
Kód ITMS
22140120121
Operačný programRegionálny operačný program
Spolufinancovaný fondomEurópsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie4.1 Regenerácia sídiel

Časový rámec realizácie Projektu

Začiatok realizácieUkončenie realizácie
Názov aktivityaktivity (MM/RRRR)
aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla07/201003/2011
Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce02/200903/2011
C Proces verejného obstarávania12/200907/2010
D Externý manažment projektov 02/201006/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu 06/2011

 

Námestia a centrá obcí, parčíky, trhoviská, zastávky a križovatky sú dôležitou súčasťou každodenného života, denne nimi prechádzame, napriek tomu sa všetci tvárime, že nám nepatria. Patria ale nám všetkým.  Dávajú domácim ale aj návštevníkom obce prvý pocit z obce, a zároveň vytvárajú prostredie pre obec charakteristické. Sú to miesta na náhodné aj zámerné stretnutia, rozhovory či možnosti získavania informácií pre návštevníkov obce.
V prípade, ak sú obľúbené verejné miesta zanedbané, postupne sa z nich vytrácajú miestny obyvatelia, ale aj návštevníci. Akákoľvek zmena, ktorá viditeľne spôsobí zlepšenie verejných priestranstiev je preto veľmi dôležitá, lebo určitým spôsobom vplýva aj na zlepšenie tých, ktorí tieto priestory využívajú na stretnutia, alebo nimi len denne prechádzajú.  
Ciel'om projektu „Modernizácia a revitalizácia centra obce“ je v týchto súvislostiach jednoznačné skrášlenie centra obce, zlepšenie podmienok pre domácich obyvateľov, ale aj skultúrnenie prostredia pre návštevníkov obce a vytvorenie príjemného prostredia na oddych.  
Oprávneným miestom realizácie projektu sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v obci. Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti.

Projekt spracoval Ing. arch. M. Janček. Zrealizovaná modernizácia centrálnej ulice vedúcej zo stredu obce (pomyselného námestia) k zdravotnému stredisku, k lekárni, či ku kostolu dodala tejto centrálnej časti obce iný a dôstojnejší charakter.  Zakončenie obnovenej ulice v parku, vytvorenie oddychovej zóny s pohodlnými lavičkami a príjemným osvetlením je to, čo obyvatelia obce privítali a tešia sa, že táto centrálna časť je na požadovanej úrovni. Zviditeľnilo to ale aj rozdiel medzi zmodernizovanou časťou a ulicami, ktoré boli vybudované v minulosti a ktoré na modernizáciu ešte len čakajú.

 

Revitalizácia centra obce pred, počas a po rekonštrukcii

Modernizácia a revitalizácia centra obce

Top