Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov a Vyhláškou MF SR č.481/2000 o podrobnostiach úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Názov
a) Technické nosiče dát
disketa 3,50,66,-
kompaktný disk0,66,-
iný nosič dátPodľa nákupnej ceny nosiča
b) Vyhotovenie kópií (tlač resp. kopírovanie)
A30,13,-
A40,07,-
c) Obálky (doporučene a doporučene do vlastných rúk)
Veľkosť obálky - C40,09,-
Veľkosť obálky - C50,07
Veľkosť obálky - C60,03,-
d) Odoslanie informácií
do 20 g Poštovné doporučenePodľa cenníka za poštové služby
do 50 g Poštovné doporučenePodľa cenníka za poštové služby
do 500 g Poštovné doporučenePodľa cenníka za poštové služby
do 1000 g Poštovné doporučenePodľa cenníka za poštové služby

 

 

Top