Výpis a odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Nitre alebo na Obecnom úrade, ktorý ju zašle na Generálnu prokuratúru SR.

Žiadosť poskytne Obecný úrad, potrebné je priniesť doklad na overenie totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a kolok v hodnote 4,- € . Zamestnanec obce overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti.

Odpis registra trestov generálna prokuratúra vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby . Odpis registra trestov sa vydáva  oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Poplatok 1,50  € sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu

Top