Súpisné čísla

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Obecný úrad.

Potrebné doklady:

Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu
Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
Geometrický plán

Vybavuje:

Obecný úrad, školská 416, 956 05 Radošina  
Mgr. Mária Lipárová
tel: 0385398184

Top