Radošina - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovaním odpisov a kópií listín osvedčujúci orgán potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny, alebo osvedčenú kópiu (s originálnymi osvedčovacími pečiatkami).

Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Na osvedčenie podpisu je potrebné priniesť občiansky preukaz alebo pas na overenie totožnosti a listinu na ktorej má byť podpis osvedčený. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje.

Obec nevykonáva osvedčovanie,