Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovaním odpisov a kópií listín osvedčujúci orgán potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny, alebo osvedčenú kópiu (s originálnymi osvedčovacími pečiatkami).

Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Na osvedčenie podpisu je potrebné priniesť občiansky preukaz alebo pas na overenie totožnosti a listinu na ktorej má byť podpis osvedčený. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje.

Obec nevykonáva osvedčovanie,

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
  • ak ide o zmenky
Top