Vedenie osobitnej matriky

01. 01. 2016

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Narodenie dieťaťa v cudzine

  • rodný list
  •  občiansky preukaz žiadateľa
  • fotokópia sobášneho listu
  • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu druhého rodiča

do 3 mesiacov

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10 EUR

Uzatvorenie manželstva v cudzine

  • sobášny list
  • občiansky preukaz žiadateľa

do 3 mesiacov

 

úmrtie občana v cudzine

  • úmrtný list
  • občiansky preukaz zomrelého
  • občiansky preukaz žiadateľa

do 3 mesiacov

 

Doklady zo zahraničia musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.


Top