Uzatvorenie manželstva

01. 01. 2016

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Radošine sa sobáše konajú v piatok a v sobotu v sobášnej sieni OU Radošina, alebo na požiadanie snúbencov je možné  povoliť uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti za poplatok . Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Štátny občan Slovenskej republiky predloží matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list
 • Potvrdenie o pobyte (napr.platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak má trvalý pobyt v cudzine)
 • Doklad o štátnom občianstve (napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo cestovný pas)
 • Doklad o rodnom čísle (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

na počkanie

 • bez poplatku –
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 EUR
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo  úradne určenej miestnosti : 70 EUR

Cudzinec pred uzavretím manželstva na Slovensku je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

na počkanie

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 EUR
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 EUR
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 EUR
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 EUR
 • Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade

 

Od 1.10.2015 sa zo zákona vypustila požiadavka predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Snúbenec môže podať žiadosť o upustenie predloženia stanovených dokladov za nasledovných podmienok:

 • zadováženie stanovených dokladov je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,
 • žiadosť musí byť písomná, osobne podaná, podpísaná a podrobne odôvodnená,
 • žiadosť sa podáva na matričný úrad, ktorý ju predkladá s podrobným stanoviskom do piatich dní od jej doručenia okresnému úradu, ktorý o nej do piatich dní rozhodne. Matričný úrad je týmto rozhodnutím viazaný.

 

 

 


Top