Prihlásenie na trvalý pobyt

29. 06. 2016

Podanie prihlásenia na trvalý pobyt

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:

 • list vlastníctva alebo
 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt:

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, občan overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.

Občan ďalej zamestnancovi ohlasovne uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

 

Občan môže hlásiť trvalý pobyt :

 • sám za seba
 • za dieťa do 18 rokov
 • za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • za iného občana na základe splnomocnenia

Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt

 Pri návšteve úradu je splnomocnenec (fyzická osoba) alebo opatrovník ak ide o občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz (splnomocnenec / opatrovník a občan, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená) a
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak hlásenie vykonáva splnomocnenec alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak hlásenie vykonáva opatrovník

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási:

 • list vlastníctva alebo
 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt:

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne,
 • ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže splnomocnenec alebo opatrovník vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt za osobu, za ktorú pobyt hlási.

Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za splnomocnenca alebo opatrovníka prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, splnomocnenec alebo opatrovník overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.

Občan  zamestnancovi ohlasovne uvedie za inú osobu dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Bc. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk


Top