Odhlásenie pobytu

29. 06. 2016

Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR návštevou úradu z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky:

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

 • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu,
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12,
 • ak už má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Občan môže požiadať o vydanie Potvrdenia o ohlásení „trvalého“ pobytu v zahraničí (správny poplatok vo výške 5 € v hotovosti).

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu odsťahovania do zahraničia:

Sám za seba

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR.

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Vyplní a podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz.

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR.

Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Za dieťa do 18 rokov

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, ohlásia skončenie trvalého pobytu na území SR za dieťa do 18 rokov zákonní zástupcovia dieťaťa.

Zákonní zástupcovia dieťaťa

Predložia platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni
 • rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení poručníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení pestúna, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení náhradnej osobnej starostlivosti, ak bolo vydané.

Uvedú dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12 .

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Zákonní zástupcovia dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorí sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodnú skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môžu ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR.

Zákonní zástupcovia dieťaťa

Predložia platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
 • rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení poručníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení pestúna, ak bolo vydané alebo
 • rozhodnutie súdu o ustanovení náhradnej osobnej starostlivosti, ak bolo vydané.

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom zákonných zástupcov, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. Ohlasovňa vyhotoví za dieťa do 18 rokov formulár pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Zákonní zástupcovia dieťaťa do 18 rokov, ktoré má pobyt v zahraničí, a ktorí sa počas pobytu dieťaťa v zahraničí rozhodnú skončiť trvalý pobyt dieťaťa na území SR, môžu ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom zákonných zástupcov dieťaťa. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie zákonných zástupcov s osvedčeným podpisom zákonných zástupcov na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu dieťaťa do 18 rokov na území SR.

Ohlasovňa vyplní za dieťa do 18 rokov formulár pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Za členov rodiny (iba celá rodina spolu, ak sú zákonní zástupcovia svojich spoločných nezaopatrených detí zosobášení)

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte členov rodiny, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za členov rodiny jeden z členov rodiny.

Predloží platný doklad totožnosti za seba i členov rodiny:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov.

Vyplní a podpíše za členov rodiny odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie za každého člena rodiny, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Predloží doklad o návšteve školy (denná forma štúdia) ak člen rodiny je nezaopatrené dieťa žiadateľa od 18 do 25 rokov.

Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

Pred vycestovaním na ohlasovni v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, opatrovník.

Opatrovník

Predloží platný doklad totožnosti opatrovníka aj občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
 • rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti občana na právne úkony.

Vyplní a podpíše za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí

Ak sa opatrovník rozhodne počas pobytu v zahraničí skončiť trvalý pobyt na území SR za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR.

Opatrovník

Predloží platný doklad totožnosti opatrovníka aj občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená:

 • občiansky preukaz ,
 • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz,
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
 • rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti občana na právne úkony.

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom opatrovníka, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Ohlasovňa vyplní za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, formulár pre Štatistický úrad Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Ak sa opatrovník rozhodne počas pobytu v zahraničí skončiť trvalý pobyt za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom opatrovníka. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia odhlasovacieho lístka ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • rozhodnutie súdu o ustanovení za opatrovníka,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom opatrovníka na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

Ohlasovňa vyplní za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, formulár pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.

Za iného občana

Pred vycestovaním na ohlasovni v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, ohlási skončenie trvalého pobytu tohto občana na území SR ním splnomocnený zástupca v SR.

Splnomocnený zástupca v SR:

Predloží platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz,
 • splnomocnenie s osvedčeným podpisom občana na ohlásenie skončenia jeho trvalého pobytu na území SR.

Vyplní a podpíše za občana odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Uvedie ohlasovni za občana dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12.  

 

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže byť občanovi pri návšteve úradu zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov:

 • ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo,
 • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči :

 • vlastníkovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na trvalý pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci

Predložia

 • Platný doklad totožnosti:

- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze.

 • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi ( k niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený).
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti:
  - list vlastníctva alebo
  - rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.

- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

 • Ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
  - rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
  - rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu môžete podať aj cez elektronickú službu.

Fyzická osoba v prípade použitia elektronických služieb centrálnej ohlasovne pobytu musí mať zaručený elektronický podpis.

Ak fyzická osoba prikladá k elektronickému formuláru príslušnej životnej situácie elektronickú prílohu, tak táto musí byť podpísaná mandátnym certifikátom notára

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Bc. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk


Top