Civilná ochrana obyvateľstva

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):

 • a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 • c) dodržiavať pitný režim.

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):

 • a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 • b) dodržiavať pitný režim,
 • c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 • d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením
 • (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz:

 • a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
 • b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
 • c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz:

 • a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
 • b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
 • c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20
m/s alebo nárazy > 25 m/s):

 • a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • e) nepúšťať von deti,
 • f) zabezpečiť domáce zvieratá,
 • g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených
 • veterných plochách,
 • i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
 • j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3,
priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

 • a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
 • b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d) nepúšťať von deti,
 • e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
 • veterných plochách,
 • f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze,
 • vlečné lano, lopata a pod.),
 • b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre
 • prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 • a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
 • b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:

 • a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
 • b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze,
 • vlečné lano, lopata a pod.),
 • c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických
 • vedení.

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:

 • a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.
 • Poľadovica

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:

 • a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
 • b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

 • a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
 • b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy
vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

 • a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
 • b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 • c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 • d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 • e) zabezpečiť domáce zvieratá,
 • f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
 • veterných plochách,
 • h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich
 • prípadné zatopenie),
 • i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 • j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm
za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

 • a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 • b) nepúšťať von deti,
 • c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 • d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 • e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 • f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku času:

Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo
vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:

 • a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 • b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
 • c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 • e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 • g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
 • kyseliny a pod.),
 • h) informovať svojich susedov,
 • i) pripraviť evakuáciu zvierat,
 • j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):

 • a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať
 • pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
 • b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
 • c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
 • kyseliny a pod.),
 • d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
 • e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla
2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty
odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla
rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):

Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.


Top