Kultúrny dom

Kultúrny dom v Radošine bol daný do užívania v roku 1978. V kultúrnom dome sa nachádza kinosála, šatne, spoločenská sála s kuchyňou, spoločenská sála, skladové priestory, kotolňa, Kinosála má kapacitu 287 miest. V kinosála je využívaná divadelné predstavenia, v priebehu roka ju využíva divadelný súbor na nácvik inscenácií. Kinosála je využívaná aj pri príležitosti Dňa matiek, Mesiacu úcty k starším, svoje vystúpenia tam majú žiaci Základnej školy s materskou školou . Každoročne sa v kultúrnom dome organizuje v spolupráci s Radošinským naivným divadlom významné kultúrne podujatie Radošinské Vianoce.
Spoločenská miestnosť svadobka je občanmi využívaná na poriadanie svadieb, karov, osláv jubilea, konajú sa v nej zábavy. Počas volieb je využívaná ako volebná miestnosť.

Sadzobník za prenájom priestorov Kultúrneho domu

miestnosť „svadobka “ o výmere 351 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) prenájom na účel svadby, zábavy, životného jubilea pre fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Radošina
66 € ( 66 € x 30,1260 = 1988,32,- Sk +  spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)
b) prenájom na účel karu pri príležitosti úmrtia občana obce Radošina
16 € (16 € x 30,1260 = 482,02,- Sk
c) prenájom pre fyzické osoby s trvalým pobytom mimo obce Radošina a pre právnické osoby
132 € (132 € x 30,1260 = 3976,63,- Sk + spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)

miestnosť „tanečná sála “ o výmere 379 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) prenájom pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Radošina
66 € (66 € x 30,1260 = 1988,32 ,- Sk  + spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)
b) prenájom pre fyzické osoby s trvalým pobytom mimo obce Radošina a pre právnické osoby
132 € (132 € x 30,1260 = 3976,63,- Sk + spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)

miestnosť „kinosála “ o výmere 322 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) v letnom období
66 €,- (66 € x 30,1260 = 1988,32,- Sk )
b) v zimnom období
100 €,- (100 € x 30,1260 = 3012,60,- Sk)

požičanie obrusu
1 ks .......... 0,8 € (0,8 € x 30,1260 = 24,10,- Sk )


Zodpovedný pracovník: Juraj Masrna
Kontakt: 0905 256 613

Top