Zákaz vypaľovať porasty

27. 04. 2009

Upozorňujeme občanov, že je zakázané vypaľovať porasty, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu podľa § 14 ods.2 písm. b a c zák.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. V prípade jeho porušenia sa dopúšťa priestupku podľa § 61 ods.4 písm. f) a g) citovaného zákona a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,-€. Upozorňujeme, že likvidáciu odpadov spaľovaním zakazuje zák. č. 223/2001 o odpadoch a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.


Top