Radošina - Detail

Oznámenie daňovníkom

13. 01. 2023

Oznamujeme občanom - DAŇOVNÍKOMktorým  v priebehu roku 2022  nastali zmeny v skutočnostiach  a  sú povinní  podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, treba tak urobiť do 31.1.2023   na OU Radošina.

 

Ide o tieto skutočnosti:  

-         zmena vlastníka nehnuteľnosti- predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu,      pozemku,     

-         vydanie stavebného povolenia,  

-         vydanie kolaudačného rozhodnutia,  

-         náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy,  

-         prístavba, nadstavba k rodinnému domu.

 

 Pri dani za psa-  nadobudnutie, úhyn, strata alebo  predaj psa.

 

Pri nesplnení si tejto povinnosti môže Obecný úrad Radošina uložiť sankcie. 

 

 

Občania  môžu daňové priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa  vypísané a podpísané vhodiť do schránky umiestnenej  pri vstupe do Obecného úradu, prípadne doručiť poštou alebo zaslať na mail-  dane@radosina.sk

V prípade potreby tlačív  si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

Nálepka na smetnú nádobu zelená   je platná do konca marca 2023

 

 

Daň z nehnuteľnosti a iné poplatky bude možné na Obecnom úrade Radošina platiť po 15.2.2023, nakoľko zmeny pri daniach z nehnuteľnosti a poplatkov treba nahlásiť do konca januára. Zmena je pri úhrade stočného, kde bude vystavená faktúra, ktorej splatnosť je 14 dní od vystavenia faktúry.