Oznam občanom - DAŇOVNÍKOM

13. 01. 2020

Oznamujeme občanom - DAŇOVNÍKOM,

 

ktorým  v priebehu roku 2019  nastali zmeny v skutočnostiach  a  

 

sú povinní  podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, treba tak urobiť

 

do 31.1.2020   na OU Radošina.

 

Ide o tieto skutočnosti:  

-         zmena vlastníka nehnuteľnosti- predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu,      pozemku,     

-         vydanie stavebného povolenia,  

-         vydanie kolaudačného rozhodnutia,  

-         náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy,  

-         prístavba, nadstavba k rodinnému domu.

 

 Pri dani za psa-  nadobudnutie, úhyn, strata alebo  predaj psa.

 

Pri nesplnení si tejto povinnosti môže Obecný úrad Radošina uložiť sankcie. 

 

 


Top