Nájomná zmluva na hrobové miesto

28. 10. 2011

Na základe Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Radošina žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto pre svojich zomrelých príbuzných, aby si uvedenú zmluvu prišli uzatvoriť na Obecný úrad v Radošine /číslo dverí 5/ v najbližšom možnom termíne.

Nájomné za jedno hrobové miesto je  0,03 eura na dobu 10 rokov.


Top