Dane a poplatky

11. 01. 2022

Oznamujeme občanom - DAŇOVNÍKOM, ktorým  v priebehu roku 2021  nastali zmeny v skutočnostiach  a  sú povinní  podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, treba tak urobiť do 31.1.2022   na OU Radošina.

 

Ide o tieto skutočnosti:  

-         zmena vlastníka nehnuteľnosti- predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu,      pozemku,     

-         vydanie stavebného povolenia,  

-         vydanie kolaudačného rozhodnutia,  

-         náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy,  

-         prístavba, nadstavba k rodinnému domu.

 

 Pri dani za psa-  nadobudnutie, úhyn, strata alebo  predaj psa.

 

Pri nesplnení si tejto povinnosti môže Obecný úrad Radošina uložiť sankcie. 

 

Vzhľadom na danú pandemickú situáciu môžu občania  daňové priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa  vypísané a podpísané vhodiť do schránky umiestnenej  pri vstupe do Obecného úradu, prípadne doručiť poštou alebo zaslať na mail-  dane@radosina.sk

V prípade potreby tlačív je možné po telefonickom dohovore si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

Nálepka na smetnú nádobu zlatá   je platná do konca marca 2022

 

 


Top