Daň z nehnuteľnosti - pri zmene

08. 01. 2019

 

 

Oznamujeme občanom - DAŇOVNÍKOM,

 

ktorým  v priebehu roku 2018  nastali zmeny v skutočnostiach  a  

 

sú povinní  podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, treba tak urobiť

 

do 31.1.2019   na OU Radošina.

 

Ide o tieto skutočnosti:

 

-         zmena vlastníka nehnuteľnosti- predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu,

 

          pozemku          

 

-         vydanie stavebného povolenia,

 

-         vydanie kolaudačného rozhodnutia,

 

-         náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy,

 

-         prístavba, nadstavba k rodinnému domu,

 

-         koniec oslobodenia nehnuteľnosti.

 

 

 

Pri dani za psa-  nadobudnutie, úhyn, strata alebo  predaj psa.

 

 

 

Pri nesplnení si tejto povinnosti môže Obecný úrad Radošina uložiť sankcie. 

 

 


Top