Radošina - Detail

Prihlásenie na trvalý pobyt

29. 06. 2016

Podanie prihlásenia na trvalý pobyt

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt:

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, občan overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.

Občan ďalej zamestnancovi ohlasovne uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

 

Občan môže hlásiť trvalý pobyt :

Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt

 Pri návšteve úradu je splnomocnenec (fyzická osoba) alebo opatrovník ak ide o občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej trvalý pobyt hlási:

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt:

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže splnomocnenec alebo opatrovník vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt za osobu, za ktorú pobyt hlási.

Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za splnomocnenca alebo opatrovníka prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, splnomocnenec alebo opatrovník overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.

Občan  zamestnancovi ohlasovne uvedie za inú osobu dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

Vybavuje:

Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Bc. Iveta Pospíšeková
tel: 038 53 98 184
matrika@radosina.sk