Ukončenie platnosti užívania náhradných pozemkov

20. 11. 2017

V súvislosti s novelou zákona č. 153/2017 Z.z. vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 „zákona“ v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskom podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nájme“). Návrh podľa § 12b ods. 1 „zákona o nájme“ treba podať do 28. februára 2018 na okresnom úrade. 

/Oznámenie Okresného úradu Topoľčany a vzor Návrhu ...  si môžete prečítať v súboroch/


Súbory:
Súbor49 K
Súbor667 K
Top