Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Radošina

07. 06. 2017

 sa uskutoční dňa

 

12.6.2017 o 17.00 hod.

v priestoroch  Obecného úradu Radošina


Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
  4. Návrh nájomnej zmluvy – Peter Vadrna
  5. Opätovné prejednanie nájomnej zmluvy – Ing. Stanislav Antalík
  6. Informácie o podaných projektoch a prebiehajúcich prácach
  7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Top