Rokovanie obecného zastupiteľstva

05. 12. 2018

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Radošina sa uskutoční dňa

 11.12.2018 o 18.00 hod.

 v priestoroch  Obecného úradu Radošina

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky 2017
 5. Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky 2017
 6. Úprava rozpočtu na r. 2018
 7. Rozpočet na rok 2019
 8. Rozpočet na roky 2020-2021
 9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na 1. polrok 2019
 11. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
 13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Radošine za školský rok 2017/2018
 14. Určenie platu starostu obce
 15. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

 

 Došlá pošta:

 1. Žiadosť Jarmily Šiškovej
 2. Žiadosť KKP o finančnú podporu k Vianociam 2018
 3. Žiadosť Norberta Antalíka o odkúpenie parc.č. 399/27 (18 m2)
 4. Žiadosť Viktora a Heleny Štrausových o odkúpenie parc.č. 1410/7 (145 m2)

 


Top