Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

11. 01. 2018

Oznamujeme občanom - DAŇOVNÍKOM,

ktorým  v priebehu roku 2017  nastali zmeny v skutočnostiach  a  

sú povinní  podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, treba tak urobiť

do 31.1.2018   na OU Radošina.

Ide o tieto skutočnosti:

-         zmena vlastníka nehnuteľnosti- predaj, kúpa, dedenie, darovanie- domu, pozemku,

-         vydanie stavebného povolenia

-         vydanie kolaudačného rozhodnutia

-         náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy

-         prístavba, nadstavba k rodinnému domu

-         koniec oslobodenia nehnuteľnosti

Pri dani za psa-  nadobudnutie, úhyn, strata alebo  predaj psa.

Pri nesplnení si tejto povinnosti môže Obecný úrad Radošina uložiť sankcie. 


Top